การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ

การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ

กรณีรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ได้จดทะเบียนแล้ว

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอน

  1. ต้องขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ
  2. เมื่อได้รับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะเรียบร้อยแล้ว (สามารถดำเนินการได้ ณ เขตพื้นที่ที่รถจดทะเบียนอยู่ หรือเขตพื้นที่ที่วินจักรยานยนต์สาธารณะนั้นตั้งอยู่ก็ได้) จึงค่อยไปดำเนินการขอเปลี่ยนป้ายเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ(ป้ายเหลือง)

เอกสารและหลักฐานในการดำเนินการขั้นตอน 1 เพื่อขอหนังสือรับรอง

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
  2. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  3. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
  4. แบบรายงานประวัติผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ขอได้ที่สถานีตำรวจ ของบุคคลที่ขอมีภูมิลำเนาอยู่)
  5. หนังสือยินยอมให้ใช้รถจากไฟแนนซ์ (กรณีผู้ขอยื่นไม่ได้เป็นเจ้าของรถหรือเป็นผู้เช่าซื้อรถ)

หมายเหตุ : ผู้ขอหนังสือรับรองต้องมาดำเนินการด้วยตนเองกับทางเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถมอบอำนาจได้

สถานที่ยื่นเอกสาร

 1. กรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (กรมการขนส่งทางบก)
  • สามารถดำเนินการได้ ณ เขตพื้นที่ที่รถจดทะเบียนอยู่ หรือเขตพื้นที่ที่วินจักรยานยนต์สาธารณะนั้นตั้งอยู่ก็ได้
 2. ต่างจังหวัด ยังคงต้องขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะจากคณะอนุกรรมการประจำอำเภอเช่นเดิม

เอกสารและหลักฐานในการดำเนินการขั้นตอน 2 เพื่อขอเปลี่ยนป้ายเป็นป้ายรถจักรยานยนต์สาธารณะ ( ป้ายเหลือง )

  1. หนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์
  2. บัตรประจำประชาชน (ฉบับจริง)
  3. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  4. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
  5. แบบรายงานประวัติผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ขอได้ที่สถานีตำรวจ ของบุคคลที่ขอมีภูมิลำเนาอยู่)
  6. หนังสือยินยอมให้ใช้รถจากไฟแนนซ์ (กรณีผู้ขอยื่นไม่ได้เป็นเจ้าของรถหรือเป็นผู้เช่าซื้อรถ)

ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. ยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมหลักฐาน
  2. นำรถไป ตรวจสภาพ
  3. ชำระค่าธรรมเนียมและภาษี
  4. รับใบเสร็จรับเงินแผ่นป้ายทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีและใบคู่มือจดทะเบียนรถ

สถานที่ยื่นเอกสาร

  1. กรุงเทพมหานครยื่นคำขอที่ สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบกเพียงแห่งเดียว
  2. ต่างจังหวัดยื่นคำขอที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด ยกเว้นอำเภอเบตง จังหวัดยะลาให้ยื่นได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ค่าคำขอ 5 บาท
  • ค่าตรวจสภาพรถ 10 บาท
  • ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ 100 บาท
  • ค่าใบคู่มือ ใบจดทะเบียนรถ 100 บาท
  • ค่าภาษี 100 บาท

กรณีรถจักรยานยนต์สาธารณะใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอน

  1. ต้องขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ
  2. เมื่อได้รับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะแล้ว (ต้องมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เท่านั้น) จึงค่อยไปดำเนินการขอเปลี่ยนป้ายเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ(ป้ายเหลือง)

เอกสารและหลักฐานในการดำเนินการ

ขั้นตอน 1 เพื่อขอหนังสือรับรอง

  1. บัตรประจำประชาชนของเจ้าของรถ (ฉบับจริง)
  2. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
  3. แบบรายงานประวัติผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ขอได้ที่สถานีตำรวจ ของบุคคลที่ขอมีภูมิเลาเนาอยู่)
  4. หลักฐานการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
  5. หนังสือแจ้งจำหน่ายและหนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ
  6. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ หนังสือรับรองการเช่าซื้อ เป็นต้น
  7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน)
  8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)
  9. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ติดอากรแสตมป์ 10 บาท )
  10. หนังสือยินยอมให้ใช้รถ (กรณีผู้ขอยื่นไม่ได้เป็นเจ้าจองรถ )

สถานที่ยื่นเอกสาร

  1. กรุงเทพมหานคร สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (กรมการขนส่งทางบก)
  2. ต่างจังหวัด ยังคงต้องขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะจากคณะอนุกรรมการประจำอำเภอเช่นเดิม

เอกสารและหลักฐานในการดำเนินการ

ขั้นตอน 2 เพื่อขอเปลี่ยนป้ายเป็นป้ายรถจักรยานยนต์สาธารณะ ( ป้ายเหลือง )

รถจักรยานยนต์ต้องมีเครื่องยนต์ที่มีความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 125 ซีซี

  1. บัตรประจำประชาชนของเจ้าของรถ (ฉบับจริง)
  2. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
  3. หนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์
  4. แบบรายงานประวัติผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ขอได้ที่สถานีตำรวจ ของบุคคลที่ขอมีภูมิเลาเนาอยู่)
  5. หลักฐานการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
  6. หนังสือแจ้งจำหน่ายและหนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ
  7. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ หนังสือรับรองการเช่าซื้อ เป็นต้น
  8. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน )
  9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
  10. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)
  11. หนังสือยินยอมให้ใช้รถ (กรณีผู้ขอยื่นไม่ได้เป็นเจ้าของรถ )
  12. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ

ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. ยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมหลักฐาน
  2. นำรถไปตรวจสภาพ
  3. ชำระค่าธรรมเนียมและภาษี
  4. รับใบเสร็จรับเงิน แผ่นป้ายทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีและใบคู่มือจดทะเบียนรถ

สถานที่ติดต่อ

  • กรุงเทพมหานครยื่นคำขอที่ สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบกเพียงแห่งเดียว
  • ต่างจังหวัดยื่นคำขอที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด ยกเว้นอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ยื่นได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
  • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
  • ป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท
  • ค่าธรรมเนียมอัตราภาษีประจำปีของรถแต่ละประเภท
  • ค่าตรวจสภาพรถ รถจักรยานยนต์ 10 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

 

Scroll Up