การจดทะเบียนรถยนต์บริการ (ป้ายเขียว)

การจดทะเบียนรถยนต์บริการ (ป้ายเขียว)

ประเภทการขอจดทะเบียนรถยนต์บริการ (ป้ายเขียว)

แบ่งเป็น 3 ประเภท

  1. รถยนต์บริการธุรกิจ
   – ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรับส่งผู้โดยสารระหว่างท่าอากาศยาน ท่าเรือเดินทะเล สถานีขนส่งหรือสถานีรถไฟ กับโรงแรมที่พัก โดยมีสัญญาว่าจ้างและปริมาณงาน
  2. รถยนต์บริการให้เช่า
   – ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่ารถ ห้ามมิให้นำรถไปใช้เพื่อรับจ้าง
  3. รถยนต์บริการทัศนาจร
   – ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อรับ-ส่งไปยังสถานที่ต่างๆ การให้ข้อมูลนั้นต้องมีรายละเอียดการท่องเที่ยวที่กำหนดไว้ นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการมาจากแห่งใด จำนวนนักท่องเที่ยวมีเดือนละประมาณกี่คน ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณกี่วันต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : การจดทะเบียนรถป้ายเขียวหากเป็นรถใหม่ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นป้ายขาว-ดำก่อน สามารถไปยื่นขอประกอบกิจการได้เลย หากเป็นรถที่เคยจดทะเบียนแล้วไม่จำกัดอายุการใช้งาน โดยรถยนต์จะต้องมีกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 1,500 ซีซี

ผู้ยื่นคำขอนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

          ต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียน พร้อมหลักฐานตามที่กำหนด เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว นำรถมาตรวจสภาพและขอจดทะเบียนภายใน 180 วัน นับแต่ได้รับแจ้งมติ ให้นำรถมาจดทะเบียน หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ ถือว่าเจ้าของรถมีความประสงค์ขอใช้รถเพียงเท่าที่จดทะเบียนไว้แล้ว

สถานที่เก็บรถยนต์

  1. ใช้พื้นที่ 15 ตารางเมตรต่อรถ 1 คัน โดยใช้ภาพถ่าย โฉนดที่ดิน หรือ
  2. ทำหนังสือแสดงความยินยอมหรือ
  3. สัญญาเช่าที่กำหนดไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิให้ใช้สถานที่ หรือ
  4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้มีสิทธิให้ใช้สถานที่เป็นนิติบุคคลประกอบด้วย
  5. รถยนต์บริการที่จะนำมาจดทะเบียน และเสียภาษีประจำปี ต้องเป็นรถที่ผู้ขอมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง โดยสัญญาเช่าซื้อขายมีเงื่อนไขที่มีผู้ขอเป็นคู่สัญญา หรือเช่าแบบลิสซิ่ง
  6. รถยนต์บริการ ต้องเป็น
    รถเก๋งสองตอน รถเก๋งสองตอนแวน
   – รถเก๋งสามตอน รถเก๋งสามตอนแวน
   – รถยนต์นั่งสองตอน รถยนต์นั่งสองตอนแวน
   – รถยนต์นั่งสามตอน รถยนต์นั่งสามตอนแวน

         หรือรถลักษณะอื่นตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกเห็นชอบ มีประตูไม่น้อยกว่าสี่ประตู ความกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ความยาวไม่เกิน 6 เมตร ความสูงไม่เกิน 2 เมตร เครื่องยนต์ต้องมีความจุในกระบอกสูบ รวมกันไม่ต่ำกว่า 1500 ลูกบาศก์เซนติเมตร

          ในกรณีที่เป็นรถยนต์นั่งสองตอน รถยนต์นั่งสองตอนแวน รถยนต์นั่งสามตอน หรือรถยนต์นั่งสามตอนแวน เบาะนั่งต้องมีระยะห่างจากพื้นถึงส่วนบนสุดของเบาะนั่งไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร และมีระยะห่างจากส่วนต่ำสุดของเบาะนั่งถึงเพดาน ไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร

หลักฐานการยื่นขอจดทะเบียนรถยนต์บริการ (ป้ายเขียว)

บุคคลธรรมดา

  1. คำขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์บริการ
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
  4. ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถยนต์ที่ประสงค์จะใช้ (ถ้ามี)
  5. รูปถ่ายสถานที่เก็บรถยนต์ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป
  6. สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน(สถานที่จอดรถ)
  7. แผนผังแสดงรายระเอียดที่ตั้งสถานที่จอดรถ
  8. จำนวน ลักษณะ ขนาด และกำลังเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่ยื่นขอจดทะเบียน
  9. หลักฐานแสดงความจำเป็นในการใช้รถยนต์ตามที่ยื่นขอจดทะเบียน ได้แก่ สัญญาว่าจ้าง
  10. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองรถยนต์ (ถ้ามี)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด

  1. คำขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์บริการ
  2. หนังสือขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์บริการ
  3. หนังสือรับรอง ของนายทะเบียนหุ้นส่วน แสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัท จำกัด
  4. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ (บริษัท)
  5. บัตรประจำตัวประชาชน
  6. ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ขอ 2 ตรา (ถ้ามี)
  7. ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถยนต์
  8. รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถยนต์ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป
  9. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่ จอดรถยนต์ (โฉนดที่ดิน)
  10. แผนผังแสดงรายละเอียดที่ตั้งสำนักงาน และ สถานที่จอดรถ
  11. จำนวน ลักษณะ ขนาด และกำลังเครื่องยนต์ของรถยนต์ ที่ยื่นขอจดทะเบียน
  12. หลักฐานแสดงความจำเป็นในการใช้รถตามจำนวนที่ยื่นขอจดทะเบียน ได้แก่ สัญญาว่าจ้าง
  13. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองรถยนต์ (ถ้ามี)
  14. หลักฐานการดำเนินการในรอบสามเดือนที่ผ่านมา (กรณีขอเพิ่มรถ)

หลักฐานกรณีใช้หนังสือสัญญาว่าจ้าง

  1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
  3. ถ้าผู้มีอำนาจไม่ได้ลงนามในหนังสือสัญญาว่าจ้างขอหนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาภาพถ่ายบัตรประชาชนผู้รับมอบ

สถานที่ติดต่อ

  • กรุงเทพมหานคร อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบก
   – รถเก๋ง อาคาร 2 ชั้น 2
   – รถกระบะ อาคาร 2 ชั้น 3
  • ต่างจังหวัด  ติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัด

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ค่าคำขอ 5 บาท
  • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
  • ป้ายทะเบียนรถ แผ่นละ 100 บาท
  • ค่าธรรมเนียมอัตราภาษีประจำปีของรถแต่ละประเภท
  • ค่าตรวจสภาพรถ 50 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

 

Scroll Up