การจดทะเบียนรถใหม่ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

          ผู้ขอจดทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จะต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่งที่มีสิทธิใช้รถ โดยการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือรับเข้าร่วมกิจการขนส่ง (เฉพาะกรณีที่การประกอบการขนส่งนั้นไม่มีข้อห้ามการเข้าร่วมกิจการขนส่ง) โดยก่อนการจดทะเบียนรถผู้ประกอบการขนส่งจะต้องบรรจุรถในบัญชี ขส.บ.11 ของใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วจึงยื่นคำขอจดทะเบียนรถ การดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 หากผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ มิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำเนินการแทนและผู้ดำเนินการแทนต้องนำบัตรประชาชนมาแสดง เว้นแต่การยื่นต่ออายุทะเบียนรถไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ

หมายเหตุ

 • รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถ ตู้ รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ 10 ล้อขึ้นไป ที่จดทะเบียนใหม่ ต้องติดตั้ง GPS ทุกคัน ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

เอกสารหลักฐาน

  1. หนังสือแจ้งจำหน่ายรถ
  2. หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ
  3. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาเช่าซื้อ ฯลฯ
  4. หลักฐานการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
  5. ใบอนุญาตผู้ประกอบการ ขส.บ.11
  6. หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่ง และเจ้าของรถผู้เข้าร่วมกิจการขนส่ง (กรณีที่มีการเข้าร่วม กิจการขนส่ง) ได้แก่
  7. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
  8. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
   กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล
   – สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัตรประจำตัวและสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม
   กรณีเจ้าของรถเป็นชาวต่างชาติ
   – สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตราวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย
  9. หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองทำงานจากสถานทูต กรมการกงสุล กองตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน หน่วยราชการอื่นๆหรือองค์การระหว่างประเทศ
  10. หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ข้อควรจำ : เอกสารในการดำเนินการทางด้านทะเบียนขนส่งต้องเป็นแบบฟอร์มของสำนักงานขนส่งเท่านั้น

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมอัตราภาษีประจำปีของรถ คิดจาก (น้ำหนักตัวรถ+ประเภทของรถ-ชนิดของเชื้อเพลิง)
  • ป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ100 บาท
  • ตรวจสภาพรถ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
บัญชีอัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม)น้ำหนักรถ (กิโลกรัม)
 ประจำทางไม่ประจำทางโดยสารขนาด เล็กส่วนบุคคล
ไม่มากกว่า 500 กิโลกรัม300 บาท400 บาท300บาท150 บาท
ตั้งแต่ 501 – 750 กิโลกรัม400 บาท600 บาท400 บาท300 บาท
ตั้งแต่ 751 – 1,000 กิโลกรัม500 บาท750 บาท500 บาท450 บาท
ตั้งแต่ 1,001 – 1,250 กิโลกรัม600 บาท900 บาท600 บาท800 บาท
ตั้งแต่ 1,251 – 1,500 กิโลกรัม700 บาท1,010 บาท700 บาท1,000 บาท
ตั้งแต่ 1,501 – 1,750 กิโลกรัม900 บาท1,350 บาท900 บาท1,300 บาท
ตั้งแต่ 1,751 – 2,000 กิโลกรัม1,100 บาท1,650 บาท1,100 บาท1,600 บาท
ตั้งแต่ 2,001 – 2,500 กิโลกรัม1,300 บาท1,950 บาท1,300 บาท1,900 บาท
ตั้งแต่ 2,501 – 3,000 กิโลกรัม1,500 บาท2,250 บาท1,500 บาท2,200 บาท
ตั้งแต่ 3,001 – 3,500 กิโลกรัม1,700 บาท2,540 บาท2,400 บาท
ตั้งแต่ 3,501 – 4,000 กิโลกรัม1,900 บาท2,8502,600 บาท
ตั้งแต่ 4,001 – 4,500 กิโลกรัม2,100 บาท3,1502,800 บาท
ตั้งแต่ 4,501 – 5,000 กิโลกรัม2,300 บาท3,450 บาท3,000 บาท
ตั้งแต่ 5,001 – 6,000 กิโลกรัม2,500 บาท3,750 บาท3,200 บาท
ตั้งแต่ 6,001 – 7,000 กิโลกรัม2,700 บาท4,050 บาท3,400 บาท
ตั้งแต่ 7001 กิโลกรัมขึ้นไป2,900 บาท4,350 บาท3,600 บาท

หมายเหตุ

         ผู้ขอจดทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จะต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่งที่มีสิทธิใช้รถ โดยการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือรับเข้าร่วมกิจการขนส่ง (เฉพาะกรณีที่การประกอบการขนส่งนั้นไม่มีข้อห้ามการเข้าร่วมกิจการขนส่ง) โดยก่อนการจดทะเบียนรถผู้ประกอบการขนส่งจะต้องบรรจุรถในบัญชี ขส.บ.11 ของใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วจึงยื่นคำขอจดทะเบียนรถตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดแล้วแต่กรณี

ขั้นตอนการดำเนินการ

  • ใช้แบบคำขอจดทะเบียนรถแล้ว ยื่นคำขอร้องขอจดทะเบียนพร้อมหลักฐาน เพื่อนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ งานตรวจสภาพรถรับเอกสารจากฝ่ายทะเบียนรถเพื่อนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ
  • ยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมหลักฐาน ณ ฝ่ายทะเบียนรถ
  • ชำระเงินค่าธรรมเนียมและเสียภาษีรถ
  • รับแผ่นป้ายทะเบียนรถ, เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ

สถานที่ติดต่อ

  • กรุงเทพมหานคร: กรมการขนส่งทางบกเพียงแห่งเดียว
  • ต่างจังหวัด : สำนักงานขนส่งประจำจังหวัด

หมายเหตุ : รถที่จดทะเบียนต้องจดในพื้นที่เดียวกับการจดทะเบียนผู้ประกอบการขนส่ง


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

 

Scroll Up