ต่ออายุใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์

ต่ออายุใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์

อายุใบอนุญาต

  • มีอายุ 5 ปี

เงื่อนไข

  • กรณีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 2 ปี (สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว หลัง วันที่ 23 มีนาคม 2558) หมดอายุ สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนเป็นแบบ 5 ปี ได้ นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวครบ 1 ปี โดยจะได้รับใบอนุญาตเป็น 5 ปี ซึ่งจะมีวันอนุญาตถัดจากวันสิ้นอายุของใบอนุญาตชนิดชั่วคราวฉบับเดิม
   *หรือจะรอให้ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 2 ปีหมดอายุ แล้วจึงดำเนินการต่ออายุเป็นใบอนุญาตขับรถแบบ 5 ปี ก็ได้*

หลักฐาน

  1. กรณีใบอนุญาตนั้นยังไม่สิ้นอายุ ใช้หลักฐานประกอบคำขอดังนี้

   •  ใบอนุญาตขับรถเดิม หรือใบแทน

   • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล / คำนำหน้านามในกรณีสมรส

   • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด ( แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)

  2. กรณีใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุแล้วเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ใช้หลักฐานประกอบคำขอดังนี้

   • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล / คำนำหน้านามในกรณีสมรส

   • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน

   • ใบอนุญาตเดิม หรือใบแทน

   • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด ( แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)

  3. กรณีใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุแล้วเกิน 3 ปี ใช้หลักฐานประกอบคำขอดังนี้

   • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด ( แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)

   • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล / คำนำหน้านามในกรณีสมรส

   • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน

   • ทะเบียนบ้าน

   • ใบอนุญาตเดิม หรือใบแทน

          ในกรณีที่ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ทั้ง 3 กรณี เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ต้องมิใช่ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว การเล่นกีฬา หรือการเดินทางผ่านราชอาณาจักรและให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (PASSPORT) แทนบัตรประจำตัวประชาชน และใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว (WORK PERMIT) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้ แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 ปี แทนสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยภาพถ่าย

 

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าคำขอ 5 บาท
  • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ 500 บาท

สถานที่ติดต่อ

  • ในเขตกรุงเทพฯ
             – กรมการขนส่งทางบก
             – สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 4
  • ต่างจังหวัด
            – ติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

Scroll Up