ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์

ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์

อายุใบอนุญาต

  • มีอายุ 2 ปี

คุณสมบัติ

  • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • ต้องไม่เป็นผู้มีร่างกายบกพร่อง เช่น ตาบอด ตาบอดสี หรือหูหนวก

หลักฐานประกอบการขอ

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
  2. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิจริตหรือจิตฟั่นเฟือน (แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)
  3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล / คำนำหน้านามในกรณีสมรส

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าคำขอ 5 บาท
  • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถรถแทรกเตอร์ 200 บาท

สถานที่ติดต่อ

  • ในเขตกรุงเทพฯ

   – กรมการขนส่งทางบก
   – สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 4

  • ต่างจังหวัด

   – ติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

 

Scroll Up