ใบอนุญาตขับรถบดถนน

ใบอนุญาตขับรถบดถนน

อายุใบอนุญาต

  • มีอายุ 5 ปี

คุณสมบัติ

  1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  2. ต้องไม่เป็นผู้มีร่างกายบกพร่อง เช่น ตาบอด ตาบอดสี หรือหูหนวก

หลักฐานประกอบการขอ

  1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัว คนต่างด้าว แล้วแต่กรณี
  2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล / คำนำหน้านามในกรณีสมรส
  3. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิจริตหรือจิตฟั่นเฟือน (แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)

การอบรม

         กรณีขอใบอนุญาตครั้งแรก ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถบดถนน ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาดังต่อไปนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554เป็นต้นไป)

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก)
  • การขับรถอย่างปลอดภัย
  • มารยาทในการขับรถ

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าคำขอ 5 บาท
  • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถบดถนน 250 บาท

สถานที่ติดต่อ

  • ในเขตกรุงเทพฯ

   – กรมการขนส่งทางบก
   – สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 4

  • ต่างจังหวัด

   – ติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

 

Scroll Up