ใบอนุญาตขับรถยนต์ระหว่างประเทศ

ใบอนุญาตขับรถยนต์ระหว่างประเทศ

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลแบบ 5 ปี หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีวิต

หลักเกณฑ์

          ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักยานยนต์นี้ มีอายุ 1 ปี ไม่มีการต่ออายุ หากใบอนุญาตสิ้นอายุลง ต้องยื่นคำขอพร้อมด้วยหลักฐานเพื่อขอรับใบอนุญาตใหม่ ได้ล่วงหน้า 1 เดือน หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้ระบุลงในคำขอ ฉบับเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพิ่มเติม สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ และไม่ต้องรับการทดสอบใดๆ

หลักฐานประกอบคำขอ

  1. ใบอนุญาตขับรถยนต์, จักรยานยนต์,ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ของประเทศไทย (ต้องเป็นชนิด 5 ปี หรือตลอดชีพ) ฉบับจริง
  2. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (เล่มที่ใช้เดินทาง)
  3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (ตัวจริง)
  4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (หน้าตรงแบบหนังสือเดินทาง)
  5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและของผู้รับมอบ ทั้งนี้ต้องติดอากรแสตมป์ 10 บาท ในหนังสือมอบอำนาจด้วย
  6. กรณีเป็นคนต่างชาติให้ใช้หลักฐานประกอบคำขอดังนี้
   • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ) (ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ชุด)
   • หนังสือเดินทาง (Visa ประเภท Non-Immigration) พร้อมสำเนา
   • ใบรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ออกโดยสถานทูต/หน่วยงานราชการ/ สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง หรือ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
   • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่าย ไม่เกิน 6 เดือน)
   • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) กรณีมอบอำนาจต้องใช้หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาตทำงานตามกฏหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัยประกอบด้วย

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าคำขอใบอนุญาตขับรถยนต์ระหว่างประเทศ 5 บาท
  • ค่าใบอนุญาตขับรถยนต์ระหว่างประเทศ 500 บาท
  • รวมค่าธรรมเนียมเป็น 505 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

Scroll Up