ต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

การต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (กรณีไม่สิ้นอายุหรือสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี)

คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

  1. เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะเดิมอยู่แล้ว
  2. ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบอนุญาต

ระยะเวลาการยื่นคำขอ

  1. ดำเนินการต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุได้ 90 วัน
  2. ต้องดำเนินการทดสอบสมรรถภาพและอบรมให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ยื่นคำขอ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต

  1. ผู้ขอผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและผ่านการอบรมตามขั้นตอนครบถ้วนถูกต้องแล้ว
  2. ผู้ขอผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรแล้ว ผลการตรวจสอบประวัติปรากฏว่าไม่พบประวัติอาชญากรรมก่อนออกใบอนุญาตขับรถ

ขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

  1. ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอจัดทำคำขอให้ผู้ขอลงนามพร้อมจัดทำหนังสือตรวจสอบประวัติอาชญากร  การตรวจสอบประวัติอาชญากรของผู้ยื่นคำขอ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทะเบียนประวัติอาชญากร **ส่วนใบอนุญาตขับรถจัดทำหนังสือตรวจสอบประวัติอาชญากรให้ประชาชนถือไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตนเอง )
  2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  20 นาที
  3. อบรม  3 ชั่วโมง
  4. รอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร (30 วันทำการ) ผลการตรวจสอบประวัติปรากฏว่าไม่พบประวัติอาชญากรรมและผ่านขั้นตอนครบถ้วนถูกต้องแล้ว
  5. ชำระค่าเงินธรรมเนียม / ออกใบเสร็จรับเงิน / พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ / จัดทำบัตรประจำตัวผู้ขับรถ / จ่ายใบอนุญาตขับรถ (ผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมได้ก็ต่อเมื่อทราบผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรแล้วผ่านการอบรมทดสอบตามขั้นตอนที่กำหนด)

หมายเหตุ

  1. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
  2. การชำระค่าธรรมเนียมต้องดำเนินการภายในเวลา 15.30 น. หากไม่สามารถชำระเงินได้ทันให้มาดำเนินการต่อในวันทำการถัดไป
  3. ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยระหว่างขั้นตอนและ/หรือระยะเวลาการติดต่อแผนกอื่นหรือ สถานที่อื่นระหว่างขั้นตอนนับรวมไว้ใน”ระยะเวลาดำเนินการรวม”

ช่องทางการให้บริการ

  • ติดต่อได้ ณ สำนักงานขนส่งทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ
  • ใน เขตกรุงเทพฯ
   • กรมการขนส่งทางบก (อาคาร 4 ชั้น 2)
   • สำนักงานขนส่งเขต พื้นที่ 1 – 4
  • ต่างจังหวัดติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งของแต่ละ จังหวัด

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
  2. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง 1 ฉบับ)(ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน )
  3. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ)
  4. รูปถ่าย 5×6.5 ซม. (ฉบับจริง 3 ฉบับ)(เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้มและไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศรีษะเว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนานิกายของศาสนาหรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน)

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมคำขอ 5 บาท
  • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (มีอายุ 3 ปี) 300 บาท
  • ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวผู้ขับรถ 20 บาท
  • ค่าธรรมเนียมแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ 50 บาท

การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี)

คุณสมบัติและคุณสมบัติต้องห้ามของผู้ยื่นคำขอ

  1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะเดิมอยู่แล้ว
  2. ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบอนุญาตขับรถ
  3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

ระยะเวลาการยื่นคำขอ

  1. ดำเนินการต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุได้ 90 วัน
  2. ต้องดำเนินการทดสอบสมรรถภาพ อบรม และทดสอบภาคทฤษฎี ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ยื่นคำขอ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต

  1. ผู้ขอผ่านการทดสอบสมรรถภาพ,อบรม,ทดสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) หากผลการทดสอบไม่ผ่าน ผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการทดสอบแก้ตัวภายในระยะเวลาที่กำหนด (ต้องดำเนินการทดสอบสมรรถภาพ อบรม และทดสอบภาคทฤษฎี ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ยื่นคำขอ) ตามขั้นตอนครบถ้วน ถูกต้องแล้ว
  2. ผู้ขอผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรแล้วผลการตรวจสอบประวัติ ปรากฏว่าไม่พบประวัติอาชญากรรมก่อนออกใบอนุญาตขับรถ

ขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

  1. ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอ จัดทำคำขอให้ผู้ขอลงนามและจองคิวอบรมพร้อมจัดทำหนังสือตรวจสอบประวัติอาชญากรให้ผู้ขอถือไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตนเอง
   – การตรวจสอบประวัติอาชญากรของผู้ยื่นคำขอ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทะเบียนประวัติอาชญากร **จัดทำหนังสือตรวจสอบประวัติอาชญากรให้ผู้ขอถือไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตนเอง ) 30 วันทำการ
  2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  20 นาที
  3. อบรม  5 ชั่วโมง
  4. ทดสอบภาคทฤษฎี(สอบข้อเขียน) (เกณฑ์การผ่านการทดสอบ 90%)(สอบข้อเขียน)  1 ชั่วโมง
  5. รอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร ผลการตรวจสอบประวัติปรากฏว่าไม่พบประวัติอาชญากรรมและผ่านขั้นตอนครบถ้วนถูกต้องแล้ว
  6. ชำระค่าเงินธรรมเนียม / ออกใบเสร็จรับเงิน / พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ / จัดทำบัตรประจำตัวผู้ขับรถ / จ่ายใบอนุญาตขับรถ (ผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมได้ก็ต่อเมื่อทราบผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรแล้วผ่านการอบรมทดสอบตามขั้นตอนที่กำหนด)

หมายเหตุ

  1. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
  2. การชำระเงินค่าธรรมเนียมต้องดำเนินการภายในเวลา 15.30 น. หากไม่สามารถชำระเงินได้ทันให้มาดำเนินการต่อในวันทำการถัดไป
  3. ระยะ เวลารอคอยเฉลี่ยระหว่างขั้นตอนและ/หรือระยะเวลาการติดต่อแผนกอื่นหรือ สถานที่อื่นระหว่างขั้นตอนนับรวมไว้ใน “ระยะเวลาดำเนินการรวม”

สถานที่ยื่นขอ/ติดต่อสอบถาม

  • ติดต่อได้ ณ สำนักงานขนส่งทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ
  • ใน เขตกรุงเทพฯ
   • กรมการขนส่งทางบก (อาคาร 4 ชั้น 2)
   • สำนักงานขนส่งเขต พื้นที่ 1 – 4
  • ต่างจังหวัดติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งของแต่ละ จังหวัด

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
  2. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง 1 ฉบับ)   (ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)
  3. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ)
  4. รูปถ่าย 5×6.5 ซม. (ฉบับจริง 3 ฉบับ)( เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้มและไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศรีษะเว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนานิกายของศาสนาหรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน)

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมคำขอ 5 บาท
  • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (มีอายุ 3 ปี) 300 บาท
  • ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวผู้ขับรถ 20 บาท
  • ค่าธรรมเนียมแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ 50 บาท

การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ  (กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี)

คุณสมบัติและคุณสมบัติต้องห้ามของผู้ยื่นคำขอ

  1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ อยู่เดิมแล้ว
  2. ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบอนุญาตขับรถ
  3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

ระยะเวลาการยื่นคำขอ

  1. ดำเนินการต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุได้ 90 วัน
  2. ต้องดำเนินการทดสอบสมรรถภาพ,อบรม,ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ยื่นคำขอ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต

  1. ผู้ขอผ่านการทดสอบสมรรถภาพ,อบรม,ทดสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) หากผลการทดสอบไม่ผ่าน ผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการทดสอบแก้ตัวภายในระยะเวลาที่กำหนด (ต้องดำเนินการทดสอบสมรรถภาพ,อบรม,ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ยื่นคำขอ) ตามขั้นตอนครบถ้วน ถูกต้องแล้ว
  2. ผู้ขอผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรแล้วผลการตรวจสอบประวัติปรากฏว่าไม่พบประวัติอาชญากรรมก่อนออกใบอนุญาตขับรถ

ขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

  1. ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอ จัดทำคำขอให้ผู้ขอลงนามและจองคิวอบรมพร้อมจัดทำหนังสือตรวจสอบประวัติอาชญากรให้ผู้ขอถือไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตนเอง
   – การตรวจสอบประวัติอาชญากรของผู้ยื่นคำขอ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทะเบียนประวัติอาชญากร **จัดทำหนังสือตรวจสอบประวัติอาชญากรให้ผู้ขอถือไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตนเอง ) 30 วันทำการ
  2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  20 นาที
  3. อบรม  5 ชั่วโมง
  4. ทดสอบภาคทฤษฎี (เกณฑ์การผ่านการทดสอบ 90%)  1 ชั่วโมง
  5. ทดสอบภาคปฏิบัติ (สอบขับรถ)  1 ชั่วโมง
  6. รอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร(30 วันทำการ) ผลการตรวจสอบประวัติปรากฏว่าไม่พบประวัติอาชญากรรมและผ่านขั้นตอนครบถ้วนถูกต้องแล้ว  30 วันทำการ
  7. ชำระค่าเงินธรรมเนียม / ออกใบเสร็จรับเงิน / พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ / จัดทำบัตรประจำตัวผู้ขับรถ / จ่ายใบอนุญาตขับรถ (ผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมได้ก็ต่อเมื่อทราบผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรแล้วผ่านการอบรมทดสอบตามขั้นตอนที่กำหนด)

หมายเหตุ

  1. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลา ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน เรียบร้อยแล้ว
  2. การชำระเงินค่าธรรมเนียมต้องดำเนินการภายในเวลา 15.30 น. หากไม่สามารถชำระเงินได้ทันให้มาดำเนินการต่อในวันทำการถัดไป
  3. ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยระหว่างขั้นตอนและ/หรือระยะเวลาการติดต่อแผนกอื่นหรือ สถานที่อื่นระหว่างขั้นตอนนับรวมไว้ใน “ระยะเวลาดำเนินการรวม”

ช่องทางการให้บริการ

  • ติดต่อได้ ณ สำนักงานขนส่งทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ
  • ใน เขตกรุงเทพฯ
   • กรมการขนส่งทางบก (อาคาร 4 ชั้น 2)
   • สำนักงานขนส่งเขต พื้นที่ 1 – 4
  • ต่างจังหวัดติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งของแต่ละจังหวัด

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
  2. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง 1 ฉบับ)(ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)
  3. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ(ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ)
  4. รูปถ่าย 5×6.5 ซม. (ฉบับจริง 3 ฉบับ)( เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้มและไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศรีษะเว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนานิกายของศาสนาหรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน)

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมคำขอ 5 บาท
  • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (มีอายุ 3 ปี) 300 บาท
  • ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวผู้ขับรถ 20 บาท
  • ค่าธรรมเนียมแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ 50 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

Scroll Up