ต่ออายุใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ

ต่ออายุใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ

เงื่อนไข

  1. การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ต้องผ่านการอบรมและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ก่อนจึงจะสามารถรับใบอนุญาตได้ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2547 เป็นต้นมา
  2. ในกรณีที่ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะขาดอายุต้องดำเนินการยื่นเรื่องขอใหม่
  3. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้  90 วัน

อายุใบอนุญาต

  • ใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี

ขั้นตอนการอบรมและทดสอบ

  1. การทดสอบปฏิกิริยา ให้ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้ารวม 3 ครั้ง หากสามารถเหยียบเบรกได้ในระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.75 วินาที สองในสามครั้ง ถือว่าผ่านการทดสอบ ในการนี้หากทดสอบ 2 ครั้งแรกผ่านไม่ต้องทำการทดสอบครั้งที่ 3
  2. การทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าสามารถมองเห็นทั้งด้านข้างและด้านขวา เป็นมุมกว้างข้างละ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  3. การทดสอบสายตาทางลึก ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.50 เมตร – 3.50 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  4. ทดสอบสายตาบอดสี ให้ดูสีเขียว สีแดง และสีเหลืองจากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดหรือเห็นชอบ โดยอยู่ห่างจากแผ่นภาพทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร แล้วอ่านสีตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดสีละ 3 ครั้ง หากอ่านได้ถูกต้องสองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  5. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถต้องผ่านการศึกษาอบรมวิชา ต้องผ่านการอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ตามหลักสูตรวิชาดังต่อไปนี้
   • ขับรถอย่าปลอดภัยหรือ
   • ในการขับรถหรือ
   • สถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางการเดินรถ และสถานที่สำคัญในจังหวัดหรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขับรถ

ขั้นตอนและเวลาดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบก

  1. เวลา 08.00 น. – 09.00 น.  ยื่นคำขอ ทดสอบสายตาบอดสี
  2. เวลา 09.00 น. – 11.00 น.   อบรมตามหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
  3. เวลา 11.00  น. – 12.00 น.   ทดสอบข้อเขียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)  มี 5 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น และภาษายาวี(สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้)
  4. เวลา 13.00น.   เป็นต้นไป ประกาศผลสอบข้อเขียน ทดสอบขับรถ และรอรับใบอนุญาต

หมายเหตุ

  1. ในกรณีผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออก จะมีเจ้าหน้าอ่านข้อสอบให้และให้ตอบปากเปล่า
  2. ขั้นตอนและระยะเวลาในการขอรับใบอนุญาตในแต่ละสำนักงานขนส่งแต่ละเขตพื้นที่เวลาอาจคลาดเคลื่อนแล้วแต่ความเหมาะสม
  3. การจำกัดจำนวนหรือโควตาในการทำใบอนุญาตขับรถแต่ละเขตจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสถานที่และความเหมาะสมของสำนักงานขนส่งแต่ละเขตพื้นที่

เอกสารและหลักฐาน

  • ใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ  3 ปี
  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมด้วยภาพถ่าย
  • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ อายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนดแต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกินหนึ่งเดือน ได้จากโรงพยาบาลของรัฐ
  • รูปถ่าย ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไม่เกินหกเดือน

อัตราค่าธรรมเนียม

  1. ค่าคำขอใบอนุญาต ฉบับละ 5 บาท
  2. ค่าใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ 3 ปี ฉบับละ 150 บาท

สถานที่ยื่นขอ/ติดต่อสอบถาม

  • ในเขตกรุงเทพฯ
   • กรมการขนส่งทางบก
   • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 4
  • ต่างจังหวัด
   • สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

Scroll Up