ใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ

ใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ

คุณสมบัติ

  1. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
  2. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหรือแบบตลอดชีพ
  3. ต้องไม่เป็นผู้มีร่างกายบกพร่อง เช่น ตาบอด ตาบอดสี หรือหูหนวก
  4. บุคคลที่ขอรับต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

หลักฐานประกอบคำขอ

  1. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราวที่มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
  2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมภาพถ่าย
  3. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน) แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อที่น่ารังเกียจตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมา หรือยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
  4. รูปถ่าย ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไม่เกินหกเดือน

อายุใบอนุญาต

  • ใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี

ขั้นตอนดำเนินการ

  1. ยื่นหลักฐาน
  2. เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังต่อไปนี้
   – ทดสอบสายตา ได้แก่ สายตาทางกว้าง สายตาทางลึก สายตาบอดสี
   – ทดสอบปฏิกิริยา
  3. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
  4. กฎหมาย ระเบียบ และประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
   – มารยาทสำหรับผู้ขับรถ
   – กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกที่ควรทราบ
  5. เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการเดินรถ
  6. ยกเลิกขั้นตอนการรอรับหนังสือตรวจสอบความประพฤติและประวัติอาชญากร ปัจจุบันสามารถออกใบอนุญาตขับรถได้โดยไม่ต้องรอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร หากหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าขาดคุณสมบัติ จะทำการเพิกถอนใบอนุญาต

กรณีสอบไม่ผ่าน

  • ผู้เข้าสอบจะได้รับใบนัดเพื่อทำการสอบใหม่ (หากใบนัดหาย ให้นำบัตรประชาชนมาติดต่อที่สนามสอบขับรถ และแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่สนามสอบได้เลย)
  • ใบนัดมีอายุ 90 วัน จากวันที่ยื่นเอกสารในครั้งแรก จนถึงขั้นตอนสอบขับรถ และหากเกิน 90วัน จะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกขั้นตอน
  • เมื่อถึงกำหนดวันนัดสอบแล้ว แต่ไม่สามารถมาสอบได้ ผู้สอบสามารถมาติดต่อในวันถัดไปได้โดยไม่ต้องขอเลื่อนนัดล่วงหน้า

หมายเหตุ :

  1. ปัจจุบันระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรยังไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดความล่าช้า
  2. การขอใบอนุญาตขับรถ สามารถยื่นเรื่องและได้รับใบอนุญาต ภายใน 2 วันทำการ
   ** ยื่นเอกสาร ->> รับใบนัดการเข้ารับการอบรม ทดสอบสมรรถภาพ ->>อบรม>>สอบข้อเขียน>>ทดสอบขับรถ+(ขอบัตรประจำตัวคนขับรถ 2 ชั่วโมง)รวมทั้งหมด 7 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการติดต่อขอใช้บริการของประชาชน สามารถสอบถามระยะเวลาที่ชัดเจนกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ซึ่งการดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่***
  3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
  4. ยื่นหนังสือตรวจสอบความประพฤติ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม
  5. รอรับใบอนุญาต

หลักเกณฑ์การนำเอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมายื่นประกอบ กรณีเคยต้องโทษจำคุก 

  • กรณีเคยจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • กรณีเคยจำคุกเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน
  • กรณีเคยจำคุกเกิน 3 ปี ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • กรณีอื่น ๆ เช่นโดนปรับ รอลงอาญา รอขึ้นศาล ต้องมีเอกสารจากทางคดีจาก สถานีตำรวจมา มายืนยันชี้แจงเกี่ยวกับคดีความของผู้ขอตรวจสอบประวัติอาชญากร

อัตราค่าธรรมเนียม

  1. ค่าคำขอใบอนุญาต ฉบับละ 5 บาท
  2. ค่าใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ 3 ปี ฉบับละ 150 บาท

หมายเหตุ

  1. ผู้มีหนังสือรับรองความประพฤติมาแสดง สามารถเสียค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและรับใบอนุญาตได้โดยทันที แต่สำหรับผู้ที่พิมพ์ลายนิ้วมือสอบประวัติและเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ จะต้องรอผลการตรวจสอบประวัติว่า ไม่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย แล้วจึงจะชำระค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาตขับรถให้ ส่วนกรณีผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพฯ ให้เสียค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตไปก่อนโดยไม่ต้องรอผล การตรวจสอบประวัติ แต่ต้องทราบผลก่อนการต่ออายุใบอนุญาตในคราวต่อไป
  2. หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าเป็นผู้มีประวัติ และขาดคุณสมบัติจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยทันที กรณีที่ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ชั่วคราวหรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี แล้วแต่กรณีที่นำมาประกอบคำขอ สิ้นอายุแล้วเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้อง ทดสอบสายตาบอดสี และทดสอบข้อเขียนก่อน แต่ถ้าสิ้นอายุแล้วเกินกว่า 3 ปี ต้องสอบขับรถในสนามทดสอบด้วย จึงจะออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้
  3. การทำใบขับขี่สาธารณะจะต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ซึ่งผู้ขอใบอนุญาตไม่จำเป็นต้องกลับไปที่ภูมิลำเนา ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานขนส่งแล้วทางเจ้าหน้าที่จะประสานงานให้

สถานที่ยื่นขอ/ติดต่อสอบถาม

  1. ในเขตกรุงเทพฯ
   – กรมการขนส่งทางบก
   – สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 4
  2. ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

Scroll Up