โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาผลผลิตปาล์มล้นตลาดและราคาตกต่ำ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสม

ระยะเวลาโครงการ

  • มกราคม – กันยายน 2564

เงื่อนไข

  • เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนเกศตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่าน Application
  • ต้องเป็นพื้นที่ปลุกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีบัญชีเงินฝากของ ธกส.

ราคาประกันรายได้

  • ราคาประกันผลปาล์มทะลาย กิโลกรัมละ 4 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่
    (คุณภาพน้ำมัน 18 เปอร์เซ็นต์)

การจ่ายเงิน

  • ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรง
Scroll Up