ต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี)

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

  1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะอยู่เดิมแล้ว
  2. ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบอนุญาตขับรถ
  3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

ระยะเวลาการยื่นคำขอ

  • ดำเนินการต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุได้ 90 วัน
  • ต้องดำเนินการทดสอบสมรรถภาพ,อบรม,ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ยื่นคำขอ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต

  • ผู้ขอผ่านการทดสอบสมรรถภาพ,อบรม,ทดสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) หากผลการทดสอบไม่ผ่าน ผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการทดสอบแก้ตัวภายในระยะเวลาที่กำหนด(ต้องดำเนินการทดสอบสมรรถภาพ,อบรม,ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ยื่นคำขอ) ตามขั้นตอนครบถ้วน ถูกต้องแล้ว
  • ผู้ขอผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรแล้วผลการตรวจสอบประวัติปรากฏว่าไม่พบประวัติอาชญากรรมก่อนออกใบอนุญาตขับรถ

ขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

  1. ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอ จัดทำคำขอให้ผู้ขอลงนามและจองคิวอบรมพร้อมจัดทำหนังสือตรวจสอบประวัติอาชญากรให้ผู้ขอถือไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตนเอง
  2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  3. อบรม ( 5 ชั่วโมง )
  4. ทดสอบภาคทฤษฎี (เกณฑ์การผ่านการทดสอบ 90%)
  5. ทดสอบภาคปฏิบัติ (สอบขับรถ)
  6. รอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร ผลการตรวจสอบประวัติปรากฏว่าไม่พบประวัติอาชญากรรมและผ่านขั้นตอนครบถ้วนถูกต้องแล้ว
  7. ชำระเงินค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน/พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ/จ่ายใบอนุญาตขับรถ(ผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ก็ต่อเมื่อผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรปรากฎว่าไม่พบประวัติอาชญากรรมและผ่านขั้นตอนครบถ้วนถูกต้องแล้ว)

หมายเหตุ

  1. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลา ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน เรียบร้อยแล้ว
  2. การชำระเงินค่าธรรมเนียมต้องดำเนินการภายในเวลา 15.30 น. หากไม่สามารถชำระเงินได้ทันให้มาดำเนินการต่อในวันทำการถัดไป
  3. ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยระหว่างขั้นตอนและ/หรือระยะเวลาการติดต่อแผนกอื่นหรือ สถานที่อื่นระหว่างขั้นตอนนับรวมไว้ใน “ระยะเวลาดำเนินการรวม”

ช่องทางการให้บริการ

  • ในเขตกรุงเทพฯ

   – กรมการขนส่งทางบก (อาคาร 4 ชั้น 2)
   – สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 – 4

  • ต่างจังหวัด

   – ติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง 1 ฉบับ )
  2. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง 1 ฉบับ)(ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)
  3. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ)

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม บาท/ร้อยละ

1

ค่าธรรมเนียมคำขอ

5.00 บาท

2

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (มีอายุ 3 ปี)

150.00 บาท

3

ค่าธรรมเนียมแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ

50.00 บาท

ต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (กรณีไม่สิ้นอายุหรือสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี)

คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

  • เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะอยู่เดิมแล้ว
  • ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบอนุญาต

ระยะเวลาการยื่นคำขอ

  • ดำเนินการต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุได้ 90 วัน
  • ต้องดำเนินการทดสอบสมรรถภาพและอบรมให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ยื่นคำขอ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต

  • ผู้ขอผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและผ่านการอบรมตามขั้นตอนครบถ้วนถูกต้องแล้ว
  • ผู้ขอผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรแล้ว ผลการตรวจสอบประวัติปรากฏว่าไม่พบประวัติอาชญากรรมก่อนออกใบอนุญาตขับรถ

ขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

  1. ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอจัดทำคำขอให้ผู้ขอลงนามพร้อมจัดทำหนังสือตรวจสอบประวัติอาชญากรให้ผู้ขอถือไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตนเอง
  2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  3. อบรม ( 5 ชั่วโมง )
  4. รอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร ผลการตรวจสอบประวัติปรากฏว่าไม่พบประวัติอาชญากรรมและผ่านขั้นตอนครบถ้วนถูกต้องแล้ว
  5. ชำระเงินค่าธรรมเนียม / ออกใบเสร็จรับเงิน / พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ / จ่ายใบอนุญาตขับรถ ( ผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมได้ต่อเมื่อผ่านขั้นตอนครบถ้วนถูกต้องแล้วและผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากร ปรากฎผล การตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรมก่อนออกใบอนุญาตขับรถ (สำหรับผู้ประสงค์เลือกขอรับใบอนุญาตรูปแบบใหม่ (แบบพลาสติก) ชำระค่าถ่ายรูปเพิ่มเติมจำนวน 100 บาท)

หมายเหตุ

  1. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
  2. การชำระค่าธรรมเนียมต้องดำเนินการภายในเวลา 15.30 น. หากไม่สามารถชำระเงินได้ทันให้มาดำเนินการต่อในวันทำการถัดไป
  3. ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยระหว่างขั้นตอนและ/หรือระยะเวลาการติดต่อแผนกอื่นหรือสถานที่อื่นระหว่างขั้นตอนนับรวมไว้ใน”ระยะเวลาดำเนินการรวม”

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
  2. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง 1 ฉบับ)(ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)
  3. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ)

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม บาท/ร้อยละ

1

ค่าธรรมเนียมคำขอ

5.00 บาท

2

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (มีอายุ 3 ปี)

150.00 บาท

3

ค่าธรรมเนียมแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ

50.00 บาท

ช่องทางการให้บริการ

  • ในเขตกรุงเทพฯ

             – กรมการขนส่งทางบก
             – สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 4

  • ต่างจังหวัด

             – ติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

Scroll Up