ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

คุณสมบัติ

  1. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  2. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล หรือใบแทนใบขับขี่รถดังกล่าว พร้อมด้วยสำเนา แล้วแต่กรณี
  3. ต้องไม่เป็นผู้มีร่างกายบกพร่อง เช่น ตาบอด ตาบอดสี หรือหูหนวก
  4. บุคคลที่ขอรับต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
  5. รถจักรยานยนต์ต้องมีเครื่องยนต์ที่มีความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 125 ซีซี

หลักฐานประกอบคำขอ

  1. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล หรือใบแทนใบขับขี่รถดังกล่าว พร้อมด้วยสำเนา แล้วแต่กรณี
  2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมภาพถ่าย
  3. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน) แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อที่น่ารังเกียจตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมา หรือยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

อายุใบอนุญาต

  • ใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี

ขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

  1. ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอจัดทำคำขอให้ผู้ขอลงนามและจองคิวอบรมพร้อมจัดทำหนังสือตรวจสอบประวัติอาชญากรให้ผู้ขอถือไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตนเอง
  2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  3. อบรม ( 5 ชั่วโมง )
  4. ทดสอบภาคทฤษฎี (จำนวน 30 ข้อ เกณฑ์การผ่านการทดสอบ 28 ข้อ) 1 ชั่วโมง
  5. ทดสอบภาคปฏิบัติ (สอบขับรถ)
  6. รอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร ผลการตรวจสอบประวัติปรากฏว่าไม่พบประวัติอาชญากรรมและผ่านขั้นตอนครบถ้วนถูกต้องแล้ว
  7. ชำระเงินค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน/พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ/จ่ายใบอนุญาตขับรถ(ผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ก็ต่อเมื่อผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรปรากฎว่าไม่พบประวัติอาชญากรรมและผ่านขั้นตอนครบถ้วนถูกต้องแล้ว)

หมายเหตุ :

  • ระยะเวลาในการยื่นคำขอ , อบรม และทดสอบ ประมาณ 1 วันทำการ หลังจากนั้นรอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร
  • กรณีสอบไม่ผ่าน
   • ผู้เข้าสอบจะได้รับใบนัดเพื่อทำการสอบใหม่ (หากใบนัดหาย ให้นำบัตรประชาชนมาติดต่อที่สนามสอบขับรถ และแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่สนามสอบได้เลย)
   • ใบนัดมีอายุ 90 วัน จากวันที่ยื่นเอกสารในครั้งแรก จนถึงขั้นตอนสอบขับรถ และหากเกิน 90วัน จะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกขั้นตอน
   • เมื่อถึงกำหนดวันนัดสอบแล้ว แต่ไม่สามารถมาสอบได้ ผู้สอบสามารถมาติดต่อในวันถัดไปได้โดยไม่ต้องขอเลื่อนนัดล่วงหน้า

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ค่าคำขอใบอนุญาต ฉบับละ 5 บาท
  • ค่าใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 3 ปี ฉบับละ 150 บาท
  • หมายเหตุ : ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถ่ายรูปแบบสมาร์ทการ์ด 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

          ผู้มีหนังสือรับรองความประพฤติมาแสดง สามารถเสียค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและรับใบอนุญาตได้โดยทันที แต่สำหรับผู้ที่พิมพ์ลายนิ้วมือสอบประวัติและเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ จะต้องรอผลการตรวจสอบประวัติว่า ไม่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย แล้วจึงจะชำระค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาตขับรถให้ ส่วนกรณีผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพฯ ให้เสียค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตไปก่อนโดยไม่ต้องรอผล การตรวจสอบประวัติ แต่ต้องทราบผลก่อนการต่ออายุใบอนุญาตในคราวต่อไป

          หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าเป็นผู้มีประวัติ และขาดคุณสมบัติจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยทันที กรณีที่ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ชั่วคราวหรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี แล้วแต่กรณีที่นำมาประกอบคำขอ สิ้นอายุแล้วเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้อง ทดสอบสายตาบอดสี และทดสอบข้อเขียนก่อน แต่ถ้าสิ้นอายุแล้วเกินกว่า 3 ปี ต้องสอบขับรถในสนามทดสอบด้วย จึงจะออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้

            การทำใบขับขี่สาธารณะจะต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ซึ่งผู้ขอใบอนุญาตไม่จำเป็นต้องกลับไปที่ภูมิลำเนา ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานขนส่งแล้วทางเจ้าหน้าที่จะประสานงานให้

 

หลักเกณฑ์การนำเอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมายื่นประกอบ กรณีเคยต้องโทษจำคุก 

  • กรณีเคยจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • กรณีเคยจำคุกเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน
  • กรณีเคยจำคุกเกิน 3 ปี ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • กรณีอื่น ๆ เช่นโดนปรับ รอลงอาญา รอขึ้นศาล ต้องมีเอกสารจากทางคดีจาก สถานีตำรวจมา มายืนยันชี้แจงเกี่ยวกับคดีความของผู้ขอตรวจสอบประวัติอาชญากร

สถานที่ยื่นขอ/ติดต่อสอบถาม

  • ในเขตกรุงเทพฯ
           – กรมการขนส่งทางบก
           – สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 4
  • ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

Scroll Up