ต่ออายุใบอนุญาตขับสามล้อส่วนบุคคล 5 ปี

ต่ออายุใบอนุญาตขับสามล้อส่วนบุคคล 5 ปี

เงื่อนไข

  • ในกรณีที่มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 2 ปี ที่ยังไม่หมดอายุไม่สามารถดำเนินการต่อใบอนุญาตขับรถล่วงหน้าได้ต้องรอให้ใบอนุญาตหมดอายุก่อน ถึงจะได้รับใบอนุญาตเป็น 5 ปี
  • ในกรณีที่มีใบอนุญาตขับรถแบบ 5 ปี สามารถต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน ก็จะได้ จะรับเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี เหมือนเดิม

คุณสมบัติ

  1. กรณีใบอนุญาตหมดอายุแล้วแต่ไม่เกิน 1 ปี มี ต่อได้โดยไม่ต้องสอบใดๆ
  2. กรณีใบอนุญาตขับรถหมดอายุ เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ต้องทดสอบสายตาบอดสี และทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการขับรถก่อนจึงจะออกใบอนุญาตขับรถใหม่ให้
  3. กรณีใบอนุญาตขับรถหมดอายุ เกินกว่า 3 ปี
   • ทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาบอดสี สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึก จะต้องมีใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน ) มาแสดงด้วย
   • เข้ารับการอบรม จำนวน 5 ชั่วโมง (เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)
   • ทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการขับรถ
   • สอบการขับรถในสนามทดสอบด้วย
   • ต้องมาติดต่อจองคิว ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ
   • ระยะเวลาดำเนินการ 1- 2 วัน แล้วแต่จำนวนประชาชนที่มาใช้บริการ
   • สถานที่ยื่นเข้ารับการอบรมอยู่คนละส่วนกับผู้ที่ขอรับใบอนุญาตใหม่ ไม่สามารถแซงคิวกันได้

หลักฐานประกอบคำขอ

  1. ใบอนุญาตขับรถ 2 ปี หรือ 5 ปี แล้วแต่กรณี
  2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
  4. ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน
  5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล / คำนำหน้านามในกรณีสมรส

หมายเหตุ :

  • การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (กรณีบัตรเดิมสูญหาย)  ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน ในการติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ โดยแจ้งว่า ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ กรณีใบเดิมสูญหาย โดยค่าธรรมเนียมจะเสียเฉพาะการต่ออายุเท่านั้น

ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
  2. เสียค่าธรรมเนียมคำขอและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ
  3. รอรับใบอนุญาต

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ค่าคำขอ 5 บาท
  • ค่าใบอนุญาตรถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี 250 บาท

สถานที่ติดต่อ

  • ในเขตกรุงเทพฯ
   • กรมการขนส่งทางบก
   • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 – 4
  • ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

Scroll Up