ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว 2 ปี

ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว 2 ปี

คุณสมบัติ

  1. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  2. มีร่างกายที่ไม่บกพร่อง

หลักฐานประกอบคำขอ

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
  2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล / คำนำหน้านามในกรณีสมรส
  3. ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนและเวลาดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบก

  1. เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ยื่นคำขอ ทดสอบสายตาบอดสี
  2. อบรมตามหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
  3. ทดสอบข้อเขียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) มี 5 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น และภาษายาวี (สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้)
  4. ประกาศผลสอบข้อเขียน ทดสอบขับรถ และรอรับใบอนุญาต

หมายเหตุ

  1. ในกรณีผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออก จะมีเจ้าหน้าอ่านข้อสอบให้และให้ตอบปากเปล่า
  2. ขั้นตอนและระยะเวลาในการขอรับใบอนุญาตในแต่ละสำนักงานขนส่งแต่ละเขตพื้นที่เวลาอาจคลาดเคลื่อนแล้วแต่ความเหมาะสม
  3. การจำกัดจำนวนหรือโควตาในการทำใบอนุญาตขับรถแต่ละเขตจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสถานที่และความเหมาะสมของสำนักงานขนส่งแต่ละเขตพื้นที่
  4. การขอใบอนุญาตขับรถ สามารถยื่นเรื่องและได้รับใบอนุญาต ประมาณ 2 วันทำการ
   ***ยื่นหลักฐาน ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อบรม 5 ชั่วโมง สอบข้อเขียน สอบขับรถ ชำระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาต กรณีที่สอบผ่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการติดต่อขอใช้บริการของประชาชน สามารถสอบถามระยะเวลาที่ชัดเจนกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ซึ่งการดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่***
  5. ให้ติดต่อจองคิวล่วงหน้าก่อนไปติดต่อการทำใบอนุญาตขับรถทุกครั้ง

การอบรม

  1. กรณีขอใบอนุญาตครั้งแรก ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาดังต่อไปนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
   – กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก)
   – การขับรถอย่างปลอดภัย
   – จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ
   – ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล

หลักฐานประกอบคำขอเพิ่มเติมเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในการทำใบขับขี่

  1. ใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุพร้อมภาพถ่าย ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจะได้ยกเว้นการทดสอบทั้งหมด
  2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
  3. ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์
  4. ใบอนุญาตขับรถยนต์ที่รัฐบาลต่างประเทศออกให้ และยังไม่หมดอายุพร้อมภาพถ่าย โดยใบอนุญาตขับรถต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ซึ่งได้รับการรับรองคำแปลจากสถานทูต

หมายเหตุ : กรณีสอบไม่ผ่าน

  • ผู้เข้าสอบจะได้รับใบนัดเพื่อทำการสอบใหม่ (หากใบนัดหาย ให้นำบัตรประชาชนมาติดต่อที่สนามสอบขับรถ และแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่สนามสอบได้เลย)
  • ใบนัดมีอายุ 90 วัน จากวันที่ยื่นเอกสารในครั้งแรก จนถึงขั้นตอนสอบขับรถ และหากเกิน 90วัน จะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกขั้นตอน
  • เมื่อถึงกำหนดวันนัดสอบแล้ว แต่ไม่สามารถมาสอบได้ ผู้สอบสามารถมาติดต่อในวันถัดไปได้โดยไม่ต้องขอเลื่อนนัดล่วงหน้า

อัตราค่าธรรมเนียม

  1. ค่าคำขอใบอนุญาต ฉบับละ 5 บาท
  2. ค่าใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 100 บาท ต่อ 2 ปี

สถานที่ติดต่อ

  • ในเขตกรุงเทพฯ
   • กรมการขนส่งทางบก
   • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 4
  • ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

 

Scroll Up