ต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี

ต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี

เงื่อนไข

  • กรณีที่มีใบอนุญาตขับรถแบบ 5 ปี สามารถต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน ก็จะได้ จะรับเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี เหมือนเดิม

หลักฐานประกอบคำขอ

  • ใบอนุญาตขับรถ 5 ปี
  • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
  • กรณีใบอนุญาตหมดอายุ เกินกว่า 3 ปี ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ (เหมือนการยื่นเรื่องทำใหม่)
  • เอกสารอื่น ๆ เช่น
             – หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
             – คำนำหน้านามในกรณีสมรส

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ค่าคำขอ 5 บาท
  • ค่าใบอนุญาตจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี 250 บาท

หมายเหตุ

  • การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (กรณีบัตรเดิมสูญหาย)  ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน ในการติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ โดยแจ้งว่า ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ กรณีใบเดิมสูญหาย โดยค่าธรรมเนียมจะเสียเฉพาะการต่ออายุเท่านั้น
  • หากมีการแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ เสียค่าธรรมเนียม เพิ่ม 50 บาท

ขั้นตอนการดำเนินการกรณีต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแบบ 5 ปี เป็น แบบ 5 ปี

  • กรณีต่อก่อนล่วงหน้าหรือขาดอายุไม่เกิน 1 ปี
             – ทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาบอดสี สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึก ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ มาแสดง
             – จะต้องเข้ารับการอบรม 1 ชั่วโมงด้วย
             – ไม่ต้องจองคิว (เฉพาะที่กรมการขนส่งทางบก) สำหรับพื้นที่อื่นจองคิวอบรมทางออนไลน์ / ติดต่อจองคิว ณ สำนักงานขนส่ง
  • กรณีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
             – ทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาบอดสี สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึก ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ มาแสดง
             – เข้ารับการอบรม จำนวน 2 ชั่วโมง
             – ทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการขับรถ
             – การจองคิวอบรมทางออนไลน์ / ติดต่อจองคิว ณ สำนักงานขนส่ง
  • กรณีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหมดอายุ เกินกว่า 3 ปี
             – ทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาบอดสี สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึก จะต้องมีใบรับรองแพทย์(อายุไม่เกิน 1 เดือน) มาแสดงด้วย
            – เข้ารับการอบรม จำนวน 5 ชั่วโมง
            – ทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการขับรถ
            – สอบการขับรถในสนามทดสอบด้วย
            – การจองคิวอบรมทางออนไลน์ / ติดต่อจองคิว ณ สำนักงานขนส่ง

สถานที่ติดต่อ

  • ในเขตกรุงเทพฯ
   • กรมการขนส่งทางบก
   • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 4
  • ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

Scroll Up