ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 2 ปี

ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 2 ปี

คุณสมบัติ

  • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (ยกเว้นสำหรับรถจักรยานยนต์ความจุ กระบอกสูบขนาดไม่เกิน 110 ซีซี ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์)
  • มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
  • มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
  • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
  • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
  • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
  • ไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
  • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

หลักฐานประกอบคำขอ

  • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
  • ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน

ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการขับรถมี 4 กลุ่ม ได้แก่

  1. ผู้ป่วยโรคลมชักที่ยังควบคุมอาการไม่ได้
  2. ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางสมอง
  3. ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน
  4. ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือผ่านการผ่าตัดหัวใจหรือขยาย เส้นเลือดหัวใจ

ซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยแล้วว่าเป็นความเจ็บป่วยที่เป็นอุปสรรคต่อการขับรถ ยกเว้น   ผู้ที่ได้รับการอนุญาตจากแพทย์

กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ

  • หนังสือเดินทาง (Visa ประเภท Non-Immigration) พร้อมสำเนา
  • ใบรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ออกโดยสถานทูต/ สนง.ตรวจคนเข้าเมือง
  • Work Permit (กรณีถือ วีซ่า-ทำงานและไม่มีใบรับรองถิ่นที่อยู่)

ขั้นตอนและเวลาดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบก

  • เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ยื่นคำขอ ทดสอบสายตาบอดสี
  • อบรมตามหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
  • ทดสอบข้อเขียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-exam) มี 5 คือ ภาษาไทย จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น และภาษายาวี (สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้)
  • ประกาศผลสอบข้อเขียน ทดสอบขับรถ และรอรับใบอนุญาต
  • ผู้สอบข้อเขียนผ่าน ทดสอบขับรถในสนามสอบ
  • รอรับใบอนุญาต หรือ ตามเจ้าหน้าที่นัดหมาย

หมายเหตุ กรณีทำบัตรครั้งแรกจองบัตรคิวทุกครั้ง

การอบรม

  • กรณีขอใบอนุญาตครั้งแรก ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาดังต่อไปนี้ เป็นเวลา 5 ชั่วโมง (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)
        – กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก)
        – การขับรถอย่างปลอดภัย
        – จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ
        – ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล

**กรณีที่มีการอบรมภาคทฤษฎี , ทดสอบข้อเขียน , ทดสอบภาคปฏิบัติ จากหน่วยงานภายนอก จะต้องจองคิวผ่าน Application เพื่อดำเนินการออกใบอนุญาตขับรถจากกรมการขนส่งทางบก / สำนักงานขนส่ง

เงื่อนไข :

  • เอกสารการผ่านอบรมภาคทฤษฎีจากสถาบันภายนอก มีอายุ 6 เดือน
  • หลังจากที่ยื่นเอกสารการผ่านอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ขนส่งแล้ว จะต้องสอบข้อเขียนและสอบภาคปฎิบัติให้ผ่านภายใน 90 วัน (ถ้าสอบไม่ผ่านจะต้องไปอบรมภาคทฤษฎีใหม่)

หมายเหตุ

  • ในกรณีผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออก จะมีเจ้าหน้าอ่านข้อสอบให้และให้ตอบปากเปล่า
  • ขั้นตอนและระยะเวลาในการขอรับใบอนุญาตในแต่ละสำนักงานขนส่งแต่ละเขตพื้นที่เวลาอาจคลาดเคลื่อนแล้วแต่ความเหมาะสม
  • การจำกัดจำนวนหรือโควตาในการทำใบอนุญาตขับรถแต่ละเขตจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสถานที่และความเหมาะสมของสำนักงานขนส่งแต่ละเขตพื้นที่
  • การขอใบอนุญาตขับรถ สามารถยื่นเรื่องและได้รับใบอนุญาต ประมาณ 2 วันทำการ
   ***ยื่นหลักฐาน ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อบรม 5 ชั่วโมง สอบข้อเขียน ชำระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาตกรณีสอบผ่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการติดต่อขอใช้บริการของประชาชน สามารถสอบถามระยะเวลาที่ชัดเจนกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ซึ่งการดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่***
  • ให้ติดต่อจองคิวล่วงหน้าก่อนไปติดต่อการทำใบอนุญาตขับรถทุกครั้ง

หมายเหตุ : กรณีสอบไม่ผ่าน

  • ผู้เข้าสอบจะได้รับใบนัดเพื่อทำการสอบใหม่ (หากใบนัดหาย ให้นำบัตรประชาชนมาติดต่อที่สนามสอบขับรถ และแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่สนามสอบได้เลย )
  • ใบนัดมีอายุ 90 วัน จากวันที่ยื่นเอกสารในครั้งแรก จนถึงขั้นตอนสอบขับรถ และหากเกิน 90วัน จะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกขั้นตอน
  • เมื่อถึงกำหนดวันนัดสอบแล้ว แต่ไม่สามารถมาสอบได้ ผู้สอบสามารถมาติดต่อในวันถัดไปได้โดยไม่ต้องขอเลื่อนนัดล่วงหน้า

หลักฐานประกอบคำขอเพิ่มเติมเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในการทำใบขับขี่

  • ใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุพร้อมภาพถ่าย ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจะได้ยกเว้นการทดสอบทั้งหมด
  • ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
  • ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์
  • ใบอนุญาตขับรถยนต์ที่รัฐบาลต่างประเทศออกให้ และยังไม่หมดอายุพร้อมภาพถ่าย โดยใบอนุญาตขับรถต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ซึ่งได้รับการรับรองคำแปลจากสถานทูต

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ค่าคำขอ 5 บาท
  • ค่าใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว 100 บาท ต่อ 2 ปี

สถานที่ติดต่อ

  • ในเขตกรุงเทพฯ
   • กรมการขนส่งทางบก
   • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 4
  • ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

Scroll Up