โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63

โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63

  1. เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 2562 รอบที่ 1 เท่านั้น
  2. ใช้ข้อมูลตามการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร
  3. ไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติและได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาผู้ประสบภัยจากรัฐบาล
  • อัตราไร่ละ 500 บาท
  • ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท
  • ให้ครัวเรือนละ 1 สิทธิ์
  1. กรมส่งเสริมการเกษตร นำข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 กับ กรมส่งให้กับทาง ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ โดย ธ.ก.ส. เป็นผู้พิจารณาว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการเก็บเกี่ยวจริง และไม่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
  2. นอกจากนี้ พื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการช่วยเหลือต้องไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่ได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาล เว้นแต่เกษตรกรจะนำพื้นที่ประสบภัยนั้นไปแจ้ง กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเพาะปลูกข้าวใหม่ทันในช่วงเวลาเพาะปลูกรอบที่ 1
Scroll Up