การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

  • เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
  • ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี

ฐานภาษีและอัตราภาษี

  • อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร)
   • อักษรไทยล้วน 3 บาท
   • อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 20 บาท
  • ป้ายดังต่อไปนี้ 40 บาท
   • ไม่มีอักษรไทย
   • อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
  • ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้คิดอัตรา ตาม 1) 2) หรือ 3)แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
  • ป้ายใดเสียต่ำกว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท

ขั้นตอนการชำระภาษี

  • ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน
  • พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเป็น 2 กรณี ดังนี้
   • กรณีที่ผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะชำระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเท่าใด
   • กรณีผู้เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะชำระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจำนวนเงินภาษีที่จะต้องชำระแก่ผู้เสียภาษี
  • ผู้เสียภาษีต้องมาชำระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินมิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม

การชำระภาษีป้าย

  • เจ้าของป้ายมีหน้าที่ชำระภาษีป้ายเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่แสดงปีแรก
   • ระยะเวลา ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
   • สถานที่ชำระภาษี
    • สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้
    • หรือสถานที่อื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
   • การชำระภาษีวิธีอื่น
    • ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถิ่น
    • ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน
    • ส่งไปยังสถานที่ตามที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้หรือสถานที่อื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
   • การผ่อนชำระหนี้
    • ภาษีป้าย 3,000 บาทขึ้นไป
    • ผ่อนชำระเป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน
    • แจ้งความจำนงเป็นหนังสือก่อนครบกำหนดเวลาชำระหนี้
  • ป้ายติดตั้งปีแรก
   • คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด
   • งวดละ 3 เดือน
   • เริ่มเสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up