กระทรวงแรงงานปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ ช่วยลูกจ้างนายจ้าง

จุดประสงค์

 • ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ ช่วยลูกจ้างนายจ้าง
 • เพื่อนำไปให้บริการเงินกู้แก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ผู้มีสิทธิ์

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ในรัฐวิสาหกิจ

ลักษณะเงินกู้

 • สามารถยื่นคำขอกู้เงิน ไม่เกินแห่งละ 10 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี
 • ระยะเวลาการส่งชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน
 • ผ่อนส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้เป็นงวดรายเดือน

เงื่อนไข

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติประเภทสามัญไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.75 ต่อปี

ระยะเวลายื่นกู้

 • วันนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • 022460383
 • 022486684
Scroll Up