โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 • เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 และมารดา บิดาหรือผู้ปกครองยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
 1. เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1. มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
  2. เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
  3. อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
  4. ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
 2. ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  1. มีสัญชาติไทย
  2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
  3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
  4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
 1. แบบลงทะเบียน (ดร.01)
 2. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) กรณีที่บิดาหรือมาดาไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 3. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)
 7. กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
 8. สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
 • สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้
  1. กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียน ณ สำนักงานเขต
  2. ต่างจังหวัด : ลงทะเบียน ณ สำนักงานเทศบาลหรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
  3. เมืองพัทยา : ลงทะเบียน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 1. กรุงเทพมหานคร : ให้ผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตรวจสอบสิทธิ์ได้ ณ สำนักงานเขตที่ลงทะเบียน
 2. ส่วนภูมิภาค : ให้ผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตรวจสอบสิทธิ์ได้ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงทะเบียน
 1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้)
 2. จ่ายเป็นเงินสด (พิจารณาเฉพาะราย)
 1. เด็กมีอายุครบ 6 ปี
 2. เด็กแรกเกิดตาย
 3. ผู้ยื่นคำขอสละสิทธิ์ในการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นหนังสือ
 4. ตรวจพบข้อมูลที่เป็นเท็จ
 5. ขาดคุณสมบัติ
Scroll Up