โครงการ “ม.33 เรารักกัน”

วัตถุประสงค์โครงการ 

          เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 โดยจะสนับสนุนเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 ด้วยวิธีการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นรายสัปดาห์ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2564 จำนวนไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน เพื่อใช้จ่ายสินค้าและบริการกับร้านค้าเดียวกันกับโครงการเราชนะในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564

คุณสมบัติผู้รับสิทธิ์

  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 แห่งกฏหมายว่าด้วยประกันสังคมโดยมีข้อมูลในระบบประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ (15 ก.พ. 64) หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 (วันที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการเราชนะ)
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ
  • ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

แนวทางการเยียวยาผู้ที่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม

  • รายละ 4,000 บาท [Update : 2021-02-04 12:43:11]

การลงทะเบียน

  • ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com เพื่อยืนยันสิทธิ
  • ผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่แล้วก็ต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ

การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์

 ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ
21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564
เวลา 06.00 – 23.00 น.
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และตรวจสอบการได้รับสิทธิ
8 – 14 มีนาคม 2564ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง
15 – 21 มีนาคม 2564กดใช้งานและกดยืนยันตัวผ่านแอพพลิเคชั่น”เป๋าตัง”
22, 29 มีนาคม และ 5, 12 เมษายน 2564ได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” 1,000 บาท (สัปดาห์ละ 1,000 บาท)
22 มีนาคม  – 31 พฤษภาคม 2564เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะ

การขอทบทวนสิทธิ์

 ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ
  15 – 28 มีนาคม 2564ทบทวนสิทธิ
  29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง
  5 – 11 เมษายน 2564กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตั้ง”
  5, 12 เมษายน 2564ได้วงเงินผ่าน “เป๋าตั้ง” 2,000 บาท วันที่ 5, 12 เมษายน 2564 (วันที่ 5 เมษายน 2564 จำนวน 2,000 บาท  และ วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 2,000 บาท)
  5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะ
Scroll Up