ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.53

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.53

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  • การจ่ายเงินได้พึงประเมินที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้จ่ายเงินได้ ต้องมีจำนวนเงินตามสัญญารายหนึ่ง ๆ ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่ง ๆ ไม่ถึง 1,000 บาทวิธีคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้มีเงินได้ที่เป็นนิติบุคคล

1. ของรัฐบาล เทศบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

   • ที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลครั้งหนึ่ง ๆ ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป ให้คำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินได้พึงประเมิน

2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เป็นผู้จ่ายเงินได้

2.1 เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 2 และ 3 ให้ผู้รับดังต่อไปนี้

   •  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในไทย ให้หักร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมิน
   • มูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นองค์การสาธารณกุศล) ให้หักร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมิน

2.2 เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 ค่าเช่าหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สินประเภทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมถึงค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์และเงินค่าเช่าตามสัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง) ให้แก่ผู้รับดังต่อไปนี้

   • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในไทย ให้หักร้อยละ 5 ของเงินได้พึงประเมินกรณีจ่ายค่าเช่าเรือตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมพาณิชย์นาวีที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้หักร้อยละ 1 ของเงินได้พึงประเมิน
   • มูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นองค์การสาธารณกุศล) ให้หักร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมิน

2.3 เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ ประเภทที่ 6 ให้แก่ผู้รับดังต่อไปนี้

   • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศ ให้หักร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมิน
   • มูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นองค์การสาธารณกุศล) ให้หักร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมิน

2.4 ค่าจ้างทำของ ให้แก่ผู้รับดังต่อไปนี้

   • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม) ให้หักร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมิน
   • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีสำนักงานสาขาที่ตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศ ให้หักร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมิน

2.5 ค่าโฆษณา ให้แก่ผู้รับดังต่อไปนี้

   • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้หักร้อยละ 2 ของเงินได้พึงประเมิน

3. ผู้ซื้อที่เป็นผู้ส่งออกหรือผู้ผลิต (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เป็นผู้จ่ายเงินได้) หรือผู้ซื้อที่ไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร (ไม่รวมถึงกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์) เป็นผู้จ่ายเงินได้

3.1 รายได้จากการขายประเภทยางแผ่น มันสำปะหลัง ปอ ข้าว ข้าวโพด อ้อย เมล็ดกาแฟ ผลปาล์มน้ำมัน ให้แก่ผู้รับดังต่อไปนี้

   • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้หักร้อยละ 0.75 ของเงินได้พึงประเมิน

4. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เป็นผู้จ่ายเงินได้

4.1 เงินได้ตามมาตรา 40 ประเภทที่ 8 เฉพาะที่จ่ายเงินได้จากการให้บริการ นอกเหนือจาก ค่าจ้างทำของ ค่าโฆษณา ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ค่าขนส่ง (ไม่รวมถึงการจ่ายค่าบริการของโรงแรม หรือภัตตาคาร ค่าเบี้ยประกันชีวิต) ให้ผู้รับดังต่อไปนี้

   • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในไทย ให้หักร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมิน

4.2 เงินรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย ให้ผู้รับดังต่อไปนี้

   • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในไทย (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมหรือผู้ได้รับเงินได้ที่ เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปขายต่อ ซึ่งได้แก่ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการที่นำสินค้าหรือบริการไปใช้ในการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง) ให้หักร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมิน

4.3 ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ให้ผู้รับดังต่อไปนี้

   • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยในประเทศไทย ให้หักร้อยละ 1 ของเงินได้พึงประเมิน

5. ธนาคารพาณิชย์และบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ที่เป็นผู้จ่ายเงินได้

5.1 จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40 ประเภทที่ 4 (ดอกเบี้ย) ให้ผู้รับดังต่อไปนี้

   • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย (ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุน บริษัทธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์) ให้หักร้อยละ 1 ของเงินได้พึงประเมิน
   • มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นองค์การสาธารณกุศล) ให้หักร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมิน

6. หุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น (ไม่รวมถึงผู้จ่ายเงินได้ตามข้อ 5 ) เป็นผู้จ่ายเงินได้

6.1 จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40 ประเภทที่ 4 (เฉพาะดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยหุ้นกู้) ให้ผู้รับดังต่อไปนี้

   • ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน บริษัทธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ให้หักร้อยละ 1 ของเงินได้พึงประเมิน

6.2 จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40 ประเภทที่ เฉพาะดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก และจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน ให้แก่ผู้รับดังต่อไปนี้

   • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย (ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์ และบริษัทธุรกิจเงินทุน หลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์ ให้หักร้อยละ 1 ของเงินได้พึงประเมิน
   • มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการที่มีรายได้ (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นองค์การสาธารณกุศล) ให้หักร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมิน

7. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กองทุนรวม สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขี้นสำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม (ไม่รวมถึงกิจการร่วมค้า) เป็นผู้จ่ายเงินได้

7.1 จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40 ประเภทที่ 4 (เงินปันผล) ให้ผู้รับดังต่อไปนี้

   • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัดซึ่งถือหุ้นในบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลและบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผล ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดผู้รับเงินปันผลไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม) ให้หักร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมิน

8. บุคคลธรรมดา บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เป็นผู้จ่ายเงินได้

8.1 จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40 ประเภทที่ 8 (เงินรางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชคหรือการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน ให้ผู้รับดังต่อไปนี้

   • ผู้รับที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้หักร้อยละ 5 ของเงินได้พึงประเมิน

8.2 จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40 ประเภทที่ 8 (เงินค่าจ้างทำของ) ให้ผู้รับดังต่อไปนี้

   • ผู้รับเงินได้ที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมิได้มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศไทย ให้หักร้อยละ 5 ของเงินได้พึงประเมิน

เอกสารและหลักฐาน

  • ยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่จ่ายเงินได้ (กรณีวันที่ 7 ตรงกับวันหยุดราชการให้นับวันเริ่มราชการวันแรกหลังจากวันที่ 7 เป็นวันสุดท้าย)

สถานที่ยื่นแบบฯ

  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
  • การยื่นแบบ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร (ต้องดำเนินการสมัครสมาชิกล่วงหน้าก่อนการยื่นแบบฯ)
   • เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th เลือก “ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต”
   • เลือก”บริการสมาชิก”>>เลือก “สมัครสมาชิก” กรอกข้อมูลตามแบบ ภ.อ.01 ให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง”
   • เลือก “ช่องทางการชำระภาษี” ที่ประสงค์จะเลือกใช้
    • กรณีเลือกใช้ช่องทางการชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-Payment,Internet Bankingฯ ท่านจะต้องติดต่อธนาคารขอใช้บริการเพื่อชำระภาษี เมื่อธนาคารอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว กรุณาแจ้งกลับมายังกรมสรรพากรว่าใช้บริการกับธนาคารใด สาขาใด เพื่อกรมสรรพากรจะได้อนุมัติให้ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตในเดือนถัดไป
    • กรณีเลือกใช้ช่องทางการชำระภาษีอื่น เช่น Counter Service (ของธนาคาร),ATM,Pay at Post(ไปรษณีย์) จะได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตในเดือนถัดไป
   • สั่งพิมพ์แบบ ภ.อ.01 ที่ระบุหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนและข้อตกลงการยื่นแบบฯ เพื่อให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตรานิติบุคคล(ถ้ามี)
   • ภายใน 15 วัน หลังจากที่ลงทะเบียนตามแบบ ภ.อ.01 แล้ว ให้นำเอกสารประกอบการสมัครขอใช้บริการ ยื่นต่อสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร ชั้น 27 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่/จังหวัด กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร
   • การให้ “หมายเลขผู้ใช้(User ID) พร้อมรหัสผ่าน (Password)”
    • กรณีนำเอกสารประกอบการสมัครขอใช้บริการ ยื่นต่อสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะได้รับ “หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน” ในวันที่นำเอกสารฯ มายื่น
    • กรณีนำเอกสารประกอบการสมัครขอใช้บริการ ยื่นต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่/จังหวัด ท่านจะได้รับ หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้
   • การอนุมัติให้ใช้บริการ “ยื่นแบบ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต” กรมสรรพากรจะแจ้งผลการอนุมัติให้ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตในเดือนถัดไป ทางe-mail address ที่ท่านได้แจ้งไว้ในการลงทะเบียน
   • ทั้งนี้ ขั้นตอนดังกล่าวสามารถใช้สำหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1,3,53,51,50 และ ภ.พ.30 ฯลฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

Scroll Up