ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.3

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.3

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  • ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและนำส่งสำนักงานสรรพากรในเขตพื้นที่/กรมสรรพากร ตามแบบ ภ.ง.ด.3 คือผู้จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40 (5)(6)(7) และ (8) ให้กับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาดังนี้ และบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ให้หัก ณ ที่จ่าย เฉพาะกรณีการจ่ายเงินตามสัญญารายหนึ่ง ๆ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

ผู้ที่มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย

  • ที่เป็นรัฐบาล องค์การของรัฐบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ถูกหัก หรือผู้มีเงินได้แบบบุคคลธรรมดากรณีจ่ายเงินตามมาตรา 40 (5)(6)(7) และ (8) สัญญาครั้งหนึ่ง มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,000 บาทขึ้นไป ให้หักร้อยละ 1 ของเงินได้พึงประเมิน
  • บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล

ผู้ถูกหัก หรือผู้มีเงินได้

  • ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย
   • ค่าเช่า ทรัพย์สิน ให้หักร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน
   • รายได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ กฎหมาย การบัญชี ประกอบโรคศิลป วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ประณีตศิลปกรรม ให้หักร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน

เงินได้ตามมาตรา 40 (5)

  • ได้แก่ เงินได้จาก การให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว

ผู้มีหน้าหัก ณ ที่จ่าย

  • บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดาไม่มีหน้าที่หัก)ผู้ถูกหัก หรือ ผู้มีหน้าที่เสียเงินได้แบบบุคคลธรรมดา ให้หักร้อยละ 5 ของเงินได้พึงประเมิน

          หมายเหตุ ค่าเช่าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย ที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้ถูกหักตาม 1 ให้หักร้อยละ 1 ของเงินได้พึงประเมิน

เงินได้ตามมาตรา 40 (6)

  • ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอื่นซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดไว้

ผู้มีหน้าหัก ณ ที่จ่าย

  • บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดาไม่มีหน้าที่หัก)ผู้ถูกหัก หรือ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้แบบบุคคลธรรมดา ให้หักร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมิน

เงินได้ตามมาตรา 40 (7)

  • ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ ในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ

ผู้มีหน้าหัก ณ ที่จ่าย

  • บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดาไม่มีหน้าที่หัก)ผู้ถูกหัก หรือ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้แบบบุคคลธรรมดา ให้หักร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมิน

เงินได้ตามมาตรา 40 (8)

  • ได้แก่ เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7 แล้ว

ผู้มีหน้าหัก ณ ที่จ่าย

  • บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดาไม่มีหน้าที่หัก)

ผู้ถูกหัก หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้แบบบุคคลธรรมดา

  • ค่าโฆษณา ให้หักร้อยละ 2 ของเงินได้พึงประเมิน
  • เงินได้จากการให้บริการ (แต่ไม่รวมถึง การจ่ายค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะ การจ่ายค่าบริการโรงแรมและภัตตาคาร การจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต) ให้หักร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมิน
  • เงินรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย ให้หักร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมิน (ไม่ให้หัก ผู้ที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ซึ่งเป็นผู้บริโภคโดยตรง โดยมิได้มีวัตถุประสงค์จะนำไปขายต่อ)
  • ค่าขนส่ง (ไม่รวมถึงการจ่ายค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะ) ให้หักร้อยละ 1 ของเงินได้พึงประเมิน
  • ค่าจ้างทำของ ให้หักร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมิน

ผู้มีหน้าหัก ณ ที่จ่าย

  • ผู้จ่ายเงินได้ทุกประเภท (บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล นิติบุคคลอื่น ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล)

ผู้ถูกหัก หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้แบบบุคคลธรรมดา

  • ได้รับเงินรางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค การอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน ให้หักร้อยละ 5 ของเงินได้พึงประเมิน
  • ค่าแสดงให้แก่นักแสดงสาธารณะได้ แก่ นักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุและโทรทัศน์ นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใด ๆ เช่น หมอลำซิ่ง
   • ผู้มีเงินได้มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ ให้หักร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมิน
   • ผู้มีเงินได้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ให้หักร้อยละ 5 ของเงินได้พึงประเมิน

เอกสารและหลักฐาน

  • ยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่จ่ายเงินได้ (กรณีวันที่ 7 ตรงกับวันหยุดราชการให้นับวันเริ่มราชการวันแรกหลังจากวันที่ 7 เป็นวันสุดท้าย)
  • ยื่นแบบ ภ.ง.ด.3ก ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

สถานที่ยื่นแบบฯ

  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
  • การยื่นแบบ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร (ต้องดำเนินการสมัครสมาชิกล่วงหน้าก่อนการยื่นแบบฯ)
   • เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th เลือก “ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต”
   • เลือก”บริการสมาชิก”>>เลือก “สมัครสมาชิก” กรอกข้อมูลตามแบบ ภ.อ.01 ให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง”
   • เลือก “ช่องทางการชำระภาษี” ที่ประสงค์จะเลือกใช้
    • กรณีเลือกใช้ช่องทางการชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-Payment,Internet Bankingฯ ท่านจะต้องติดต่อธนาคารขอใช้บริการเพื่อชำระภาษี เมื่อธนาคารอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว กรุณาแจ้งกลับมายังกรมสรรพากรว่าใช้บริการกับธนาคารใด สาขาใด เพื่อกรมสรรพากรจะได้อนุมัติให้ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตในเดือนถัดไป
    • กรณีเลือกใช้ช่องทางการชำระภาษีอื่น เช่น Counter Service (ของธนาคาร),ATM,Pay at Post(ไปรษณีย์) จะได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตในเดือนถัดไป
   • สั่งพิมพ์แบบ ภ.อ.01 ที่ระบุหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนและข้อตกลงการยื่นแบบฯ เพื่อให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตรานิติบุคคล(ถ้ามี)
   • ภายใน 15 วัน หลังจากที่ลงทะเบียนตามแบบ ภ.อ.01 แล้ว ให้นำเอกสารประกอบการสมัครขอใช้บริการ ยื่นต่อสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร ชั้น 27 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่/จังหวัด กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร
   • การให้ “หมายเลขผู้ใช้(User ID) พร้อมรหัสผ่าน (Password)”
    • กรณีนำเอกสารประกอบการสมัครขอใช้บริการ ยื่นต่อสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะได้รับ “หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน” ในวันที่นำเอกสารฯ มายื่น
    • กรณีนำเอกสารประกอบการสมัครขอใช้บริการ ยื่นต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่/จังหวัด ท่านจะได้รับ หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้
   • การอนุมัติให้ใช้บริการ “ยื่นแบบ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต” กรมสรรพากรจะแจ้งผลการอนุมัติให้ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตในเดือนถัดไป ทางe-mail address ที่ท่านได้แจ้งไว้ในการลงทะเบียน
   • ทั้งนี้ ขั้นตอนดังกล่าวสามารถใช้สำหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1,3,53,51,50 และ ภ.พ.30 ฯลฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

Scroll Up