รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ รองรับการเดินทาง “โครงการเราชนะ”

     รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดให้ผู้มีสิทธิโครงการ “เราชนะ” ซื้อเหรียญโดยสารเพื่อใช้บริการรถไฟฟ้า ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” โดยแบ่งรายละเอียดของผู้ได้รับสิทธิ และวิธีการซื้อเหรียญโดยสารได้ดังนี้

1.ผู้ที่รับสิทธิโครงการ “เราชนะ” และเป็น “ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

  • เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
  • สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการชำระเงินค่าเหรียญโดยสารได้
  • สามารถเลือกใช้เงินช่วยเหลือจากวงเงิน “ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ” หรือ “เราชนะ” โครงการใดโครงการหนึ่งได้เพียงโครงการเดียว ในการซื้อเหรียญโดยสารแต่ละครั้งเท่านั้น ไม่สามารถใช้เงินช่วยเหลือจาก 2 โครงการมารวมกันเพื่อซื้อเหรียญโดยสารได้
  • ผู้โดยสารต้องแจ้งเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วบริเวณห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารให้ทราบว่าต้องการใช้เงินจากโครงการใดก่อนซื้อเหรียญโดยสาร
  • ทั้งนี้ในกรณีที่วงเงินจากทั้ง 2 โครงการมีจำนวนเงินไม่พอในการซื้อเหรียญโดยสาร ผู้โดยสารต้องเลือกใช้เงินช่วยเหลือจากวงเงินโครงการใดโครงการหนึ่ง และชำระส่วนต่างของค่าเหรียญโดยสารที่เหลือเป็นเงินสดแทน

2.ประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ”

  • เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
  • ชำระเงินค่าเหรียญโดยสารได้ ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้กับเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วบริเวณห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร

สอบถามเพิ่มเติม

Scroll Up