ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.2

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  • ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและนำส่งสำนักงานสรรพากรในเขตพื้นที่/กรมสรรพากร ตามแบบ ภ.ง.ด.2 คือผู้จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40 (3) และ (4) ให้กับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา ดังนี้

เงินได้ตามมาตรา 40 (3)

  • ได้แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น เงินปี หรือเงินได้ที่มีลักษณะ เป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือคำพิพากษาของศาล

เงินได้ตามมาตรา 40 (4)

  • ได้แก่ ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร เงินลดทุน เงินเพิ่มทุน ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น ฯลฯ เป็นต้น

ผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย

  • ได้แก่ บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3)(4) รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรของเงินได้ดังกล่าวที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกให้ไม่ว่าทอดใด

เอกสารและหลักฐาน

  • ยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 พร้อมกับใบแนบ (ถ้ามี) ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน (กรณีวันที่ 7 ตรงกับวันหยุดราชการกำหนดให้วันทำการวันแรกหลังจากวันที่ 7 เป็นวันสุดท้าย
  • ยื่นแบบ ภ.ง.ด.2ก (เป็นแบบสรุป ภ.ง.ด.2 ) ยื่นแบบภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในท้องที่ที่ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายมีสำนักงานตั้งอยู่

สถานที่ยื่นแบบ

  • การยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.2 ตั้งแต่เดือนภาษีกรกฏาคม 2559 และ ภ.ง.ด.2ก ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป ต้องยื่นด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ หรือด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
  • การยื่นแบบ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร (ต้องดำเนินการสมัครสมาชิกล่วงหน้าก่อนการยื่นแบบฯ)
   • เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th เลือก “ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต”
   • เลือก”บริการสมาชิก”>>เลือก “สมัครสมาชิก” กรอกข้อมูลตามแบบ ภ.อ.01 ให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง”
   • เลือก “ช่องทางการชำระภาษี” ที่ประสงค์จะเลือกใช้
    • กรณีเลือกใช้ช่องทางการชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-Payment,Internet Bankingฯ ท่านจะต้องติดต่อธนาคารขอใช้บริการเพื่อชำระภาษี เมื่อธนาคารอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว กรุณาแจ้งกลับมายังกรมสรรพากรว่าใช้บริการกับธนาคารใด สาขาใด เพื่อกรมสรรพากรจะได้อนุมัติให้ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตในเดือนถัดไป
    • กรณีเลือกใช้ช่องทางการชำระภาษีอื่น เช่น Counter Service (ของธนาคาร),ATM,Pay at Post(ไปรษณีย์) จะได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตในเดือนถัดไป
   • สั่งพิมพ์แบบ ภ.อ.01 ที่ระบุหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนและข้อตกลงการยื่นแบบฯ เพื่อให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตรานิติบุคคล(ถ้ามี)
   • ภายใน 15 วัน หลังจากที่ลงทะเบียนตามแบบ ภ.อ.01 แล้ว ให้นำเอกสารประกอบการสมัครขอใช้บริการ ยื่นต่อสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร ชั้น 27 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่/จังหวัด กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร
   • การให้ “หมายเลขผู้ใช้(User ID) พร้อมรหัสผ่าน (Password)”
    • กรณีนำเอกสารประกอบการสมัครขอใช้บริการ ยื่นต่อสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะได้รับ “หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน” ในวันที่นำเอกสารฯ มายื่น
    • กรณีนำเอกสารประกอบการสมัครขอใช้บริการ ยื่นต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่/จังหวัด ท่านจะได้รับ หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้
   • อนุมัติให้ใช้บริการ “ยื่นแบบ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต” กรมสรรพากรจะแจ้งผลการอนุมัติให้ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตในเดือนถัดไป ทางe-mail address ที่ท่านได้แจ้งไว้ในการลงทะเบียน
   • ทั้งนี้ ขั้นตอนดังกล่าวสามารถใช้สำหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1,3,53,51,50 และ ภ.พ.30 ฯลฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

Scroll Up