เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กรณีรายใหม่ แบ่งออกเป็น 2 กรณี

 • กรณีที่ 1   ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2563 จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ 2564)
 • กรณีที่ 2   ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2564 (คนที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504) สามารถลงทะเบียนได้เดือนมกราคม – กันยายน 2563 จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2564 โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

หมายเหตุ : สำหรับกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฎวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น

 • การคํานวณอายุของผู้สูงอายุรายเดิมที่อยู่ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คํานวณตามปีงบประมาณเช่นเดิม (การเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดิมแบบขั้นบันได 70, 80 , 90 ปี จะเพิ่มตามปีงบประมาณเหมือนเดิมคือเดือนตุลาคม ไม่มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในระหว่างปีงบประมาณ )
 • มีสัญชาติไทย 
 • อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
  • ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
  • ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ
  • ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา กรณีขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร (รายชื่อธนาคารขึ้นอยู่กับดำเนินการของแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง)

เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (กรณีผู้สูงอายุไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเอง)

 • หนังสือมอบอำนาจ(แบบฟอร์มมอบอำนาจขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
 1. กรุงเทพมหานคร  ยื่นได้ที่สำนักงานเขตที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 2. ต่างจังหวัด  ยื่นได้ที่สำนักงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือนหากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) จ่ายเป็นรายเดือนแบบขั้นบันได ดังนี้
  • ผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท
  • ผู้สูงอายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท
  • ผู้สูงอายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท
  • ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
 1. รับเงินสดด้วยตนเอง
 2. รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
 3. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
 4. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
 1. ถึงแก่กรรม
 2. ขาดคุณสมบัติ
 3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นลายลักษณ์อักษร
Scroll Up