การฉีดวัคซีน COVID-19

วัคซีนโควิด 19 ที่จะใช้ในประเทศไทย

ขณะนี้ได้จัดหาวัคซีน 2 ชนิด ได้แก่

 • ชนิด Virus Vector ของ บริษัท แอสตราเซนเนกา (AstraZeneca)
 • ชนิดเชื้อตาย ของ ซิโนแวก (Sinovac)

กลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนโควิดกับประชาชน

แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะแรก : เมื่อมีวัคซีนปริมาณจำกัด

 • เพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และรักษาระบบสุขภาพของประเทศ
 • กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
  • กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง มีความเสี่ยงสูง หากติดเชื้อจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้
  • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐเอกชน รวมถึงเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วย เช่น อสม. ทหาร ตำรวจ ประชาชนและแรงงานในพื้นที่ระบาดของโควิด 19

ระยะที่ 2 : เมื่อมีวัคซีนมากขึ้นและเพียงพอ 

 • เมื่อมีวัคซีนมากขึ้นและเพียงพอ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากรและฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
 • โดยจะฉีดให้แก่
  • ประชาชนทั่วไป
  • ผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว เช่น พนักงานโรงแรม สถานบันเทิง มัคคุเทศก์
  • ผู้เดินทางระหว่างประเทศ เช่น นักบิน/ลูกเรือ นักธุรกิจระหว่างประเทศ
  • นักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ และแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
  • กลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 1
  • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ ที่นอกเหนือจากด่านหน้า

แผนการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับคนไทย

ระยะที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2564 จำนวน 2 ล้านโดส

  • ให้บริการผ่านสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความพร้อมของแพทย์และห้องฉุกเฉินไว้อย่างเพียงพอ ประมาณ 1,000 แห่ง
  • พร้อมให้การช่วยเหลือในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์หลังจากการได้รับวัคซีน
  • ในพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งยังพบผู้ติดเชื้ออยู่คือ จ.สมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และพื้นที่ที่เคยพบผู้ติดเชื้อมาก่อนหน้าในช่วงเดือนมกราคม ได้แก่ จ.ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด และ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งยังพบผู้ติดเชื้อ
  • โดยจะพิจารณาตามลำดับพื้นที่และความสำคัญของการระบาด

ระยะที่ 2 มิถุนายน – ธันวาคม 2564 จำนวน 61 ล้านโดส

  • อาจเพิ่มบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่บางแห่ง เพื่อฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมเร็วขึ้น

Line Official Account “หมอพร้อม”

 • Line Official Account ชื่อว่า “หมอพร้อม” เป็นระบบรองรับการให้บริการวัคซีน
  • ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและหน่วยบริการ ในการลงทะเบียนผู้รับวัคซีน
  • ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ติดตามประเมินผลการให้วัคซีนจากหน่วยบริการทั่วประเทศได้อย่างครอบคลุม
  • เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประชาชน
 • ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ของทุกคนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 1, 7, 30 และ 60
 • เบื้องต้นจะมีการทดสอบการส่งข้อมูลและประเมินผลภายในวันที่ 27 ม.ค.2564
 • หมอพร้อม เปิดให้ Add Line พร้อมให้บริการแล้ว ในวันที่ 12 ก.พ.2564 
Scroll Up