ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล

ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล

          ภาษีเงินได้นิติบุคคล คำนวณจากเงินได้ที่ใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณภาษีคูณด้วยอัตราภาษีที่กำหนด ดังนั้น เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น โดยทั่วไปได้แก่กำไรสุทธิที่คำนวณตาม เงื่อนไขที่กำหนด แต่เพื่อความเป็นธรรมและอุดช่องว่างในการจัดเก็บภาษีเงินได้ จึงได้มี การบัญญัติจัดเก็บภาษีเงินได้ นิติบุคคล จากเงินได้หรือฐานภาษี ที่แตกต่างกัน ดังนี้

   1. กำไรสุทธิ
   2. ยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย
   3. เงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย
   4. การจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

Scroll Up