สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ

    1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (สรรพากรเขต/อำเภอ เดิม) ในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
    2. ธนาคารพาณิชย์ไทย และ สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร

ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ

    1. ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ในกรณีสำนักงานสรรพากรอำเภอมิได้ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรอำเภอ หรือ
    2. สำนักงานสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

          หมายเหตุ   การยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.50 , ภ.ง.ด.51 , ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54 สามารถยื่นผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรก็ได้


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

Scroll Up