ขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านอินเทอร์เน็ต

     เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการขยายเวลาการยื่นแบบและชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า 10.3 ล้านราย ที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และภ.ง.ด.91 และผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกว่า 5.1 แสนราย ให้มี สภาพคล่องเพิ่มขึ้น คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจกว่า 265,700 ล้านบาท

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับปีภาษี 2563

 • แบบ ภ.ง.ด.90 และ แบบ ภ.ง.ด.91 ที่ต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • ให้ขยายเวลาออกไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 • เฉพาะแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 • ได้แก่
  • แบบ ภ.ง.ด. 1
  • แบบ ภ.ง.ด. 2
  • แบบ ภ.ง.ด. 3
  • แบบ ภ.ง.ด. 53
  • แบบ ภ.ง.ด. 54
 • ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่นแบบฯ
 • โดยให้เริ่มขยายเวลา สำหรับการยื่นแบบฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือน มิถุนายน2564
 • เฉพาะแบบฯ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • แบบ ภ.พ. 30 และ แบบ ภ.พ. 36
 • ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่นแบบฯ
 • โดยให้เริ่มขยายเวลาสำหรับการยื่นแบบฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564  
 • เฉพาะแบบฯ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต
Scroll Up