การชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง

1. ชำระด้วยเงินสด

2. ชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (โดยผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม) สามารถชำระภาษีได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ดังนี้

   1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร
   2. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดชลบุรี ได้แก่
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 1
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 2
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 1
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2
   3. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 1
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 2
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา พระประแดง 1
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 2
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์
   4. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้แก่
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองฉะเชิงเทรา
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง
   5. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดระยอง ได้แก่
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง
   6. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดนนทบุรี ได้แก่
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 1
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 2
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 1
    • สำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 2
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา บางบัวทอง
   7. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดปทุมธานี ได้แก่
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 1
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 2
    • สำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา
   8. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย
   9. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดสระบุรี ได้แก่
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย
    • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค

2.1 บัตรเครดิต TAX SMART CARD และบัตรเดบิต ของ บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC) ธนาคารกรุงไทย (KTB)

    • สามารถชำระภาษีได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาม (1) – (9)

2.2 บัตรเครดิต และ TAX SMART CARD ของธนาคาร กสิกรไทย (KBANK) และธนาคารกรุงเทพ (BBL)

    • สามารถชำระภาษีได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาม (1) – (5)

2.3 บัตรเครดิต ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

    • สามารถชำระภาษีได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ตาม (1) – (5)

3. ชำระด้วยเช็คหรือดราฟต์

3.1 เช็คที่ชำระต้องเป็นเช็ค 4 ประเภท ได้แก่

     1. เช็คธนาคารแห่งประเทศไทย (เช็คประเภท ก.)
     2. เช็คที่มีธนาคารค้ำประกัน (เช็คประเภท ข.)
     3. เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย (เช็คประเภท ค.)
     4. เช็คที่ผู้มีหน้าที่ชำระเงินภาษีอากรเป็นผู้เซ็นสั่งจ่าย และใช้ชำระโดยตรง (เช็คประเภท ง.)

การใช้เช็คประเภท ง. ให้ปฏิบัติดังนี้

    • (ก) กรณีใช้ชำระภาษีในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร (เฉพาะอำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอกระทุ่มแบน) จังหวัดนครปฐม (เฉพาะอำเภอสามพราน) และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เฉพาะอำเภอบางปะอิน) ต้องเป็นเช็คของธนาคาร หรือสาขาธนาคาร ซึ่งตั้งอยู่ใน ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งข้างต้นเท่านั้น
    • (ข) กรณีใช้ชำระภาษีในจังหวัด (อำเภอ) อื่นนอกจาก (ก) ให้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารหรือ สาขาธนาคารซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดท้องที่อันเป็นภูมิลำเนาเท่านั้น

3.2 การสั่งจ่ายเช็คหรือดราฟต์ ให้ขีดคร่อม และสั่งจ่ายดังนี้

     1. ในกรุงเทพมหานคร กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 และชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เช็คทุกประเภทให้สั่งจ่ายแก่ “กรมสรรพากร” และขีดฆ่าคำว่า “ผู้ถือ” ออก
     2. ในต่างจังหวัด กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 และชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากร พื้นที่สาขาด้วยเช็คประเภท ง. ให้สั่งจ่ายแก่ “กรมสรรพากร” ถ้าเป็นเช็คประเภท ก. ข. ค. ให้ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

4. ชำระด้วยธนาณัติ

    • ผู้มีเงินได้ที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร
    • ส่งธนาณัติเท่ากับจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ ไปพร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 (ห้ามหักค่าธรรมเนียม ในการส่งธนาณัติ) โดยสั่งจ่าย


กำหนดเวลายื่นแบบ

ภ.ง.ด. 90

  • ยื่นกรณี มีเงินได้พึงประเมินทุกประเภท
  • กำหนดเวลายื่น มกราคม – มีนาคม ของปีภาษีถัดไป

ภ.ง.ด. 91

  • ยื่นกรณี มีเฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภท ที่ 1 ม.40(1) ประเภทเดียว
  • กำหนดเวลายื่น มกราคม – มีนาคม ของปีภาษีถัดไป

ภ.ง.ด. 93

  • ยื่นกรณี มีเงินได้ขอชำระภาษีล่วงหน้า
  • กำหนดเวลายื่น ก่อนถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบตามปกติ

ภ.ง.ด. 94

  • ยื่นกรณี ยื่นครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมิน เฉพาะประเภทที่ 5,6,7 และ 8
  • กำหนดเวลายื่น กรกฎาคม – กันยายน

ภ.ง.ด. 95

  • คนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการาจ้างแรงงานจากสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
  • กำหนดเวลายื่น มกราคม – มีนาคม ของปีภาษีถัดไป


การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี

  • เป็นการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้เฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5,6,7 หรือ 8 ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยยื่นภายในเดือนกันยายนของปีภาษีนั้น และภาษีที่เสียนี้นำไปเป็นเครดิตหักออกจากภาษีสิ้นปีได้

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี

  • เป็นการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้พึงประเมินที่ได้รับแล้ว ในระหว่างปีภาษี โดยยื่นภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป


เงื่อนไขการใช้บริการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91

1. เป็นบริการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานประเภทเดียวเป็นบริการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป

2. เป็นผู้มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและมีเลขประจำตัวประชาชน (กรณีมีสัญชาติไทย)

3. เป็นแบบฯ ที่ไม่ได้ขอคืนภาษี

4. เป็นการยื่นแบบฯ และชำระภาษีตลอด 24 ชม.ของทุกวันเว้นแต่วันที่ 31 มีนาคม 2546 จะปิดการให้บริการเวลา 22.00 น.

5. เป็นการยื่นแบบฯ ภายในกำหนดเวลาและชำระภาษีทั้งจำนวนในคราวเดียวเท่านั้น

6. กรณีชำระผ่าน ATM ต้องเป็นเครื่อง ATM ของธนาคารผู้ออกบัตรกัน

7. กรณีชำระภาษีผ่าน e-payment จะต้องทำความตกลงกับธนาคารก่อน


หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

Scroll Up