อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินได้สุทธิตั้งแต่   

เงินได้สุทธิของแต่ละขั้น     

อัตราภาษี
ร้อยละ

ภาษี
แต่ละขั้นเงินได้สุทธิ

ภาษีสะสม
สูงสุดของขั้น

1 – 150,000                       150,0005ได้รับยกเว้น**0
150,001 – 300,000           150,00057,5007,500
300,001 – 500,000           200,0001020,00027,500
500,001 – 750,000           250,0001537,50065,000
750,001 – 1,000,000        250,0002050,000115,000
1,000,001 – 2,000,000     1,000,00025250,000365,000
2,000,001 – 5,000,000     3,000,00030900,0001,265,000
เกิน 5,000,001 ขึ้นไป          35ลดลงตามเงินได้สุทธิ

           

          หมายเหตุ *ยกเว้น ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 470) พ.ศ.2551 สำหรับเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2551เป็นต้นไปประกอบกับมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

Scroll Up