โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19

วัตถุประสงค์โครงการ 

 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19

คุณสมบัติของผู้ขอรับความช่วยเหลือ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. เป็นผู้ประกันตน หรือผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม
 3. มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 4. ต้องการกลับคืนสู่ภูมิลำเนาเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม

รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ

1.มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง แต่ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 • สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินจะสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบเกษตรกรรม รายละไม่เกิน 200,000.-บาท

2.มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง แต่ที่ดินดังกล่าว

 • อยู่ระหว่างระยะเวลาไถ่ถอนจำนอง หรือไถ่ถอนขายฝาก
 • หรืออยู่ระหว่างจะถูกยึดตามคำสั่งศาลเพื่อบังคับชำระหนี้ หรือถูกยึดเพื่อบังคับคดี และอยู่ระหว่างการขายทอดตลาด
 • หรือถูกขายทอดตลาด หรือหลุดขายฝากไปแล้ว ถ้าเกิน 5 ปี ผู้ขอความช่วยเหลือต้องทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง
 • กรณีจัดซื้อที่ดิน และสินเชื่อเพื่อคงสิทธิในที่ดิน ไม่เกินรายละ 1,000,000.-บาท

3.ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง

 • สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินจะประสานกับ กรมธนารักษ์นำที่ราชพัสดุที่มีความเหมาะสมสำหรับทำเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ มาดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและจัดสรรให้กับผู้ขอรับความช่วยเหลือเข้าทำประโยชน์โดยการเช่าช่วงจาก บจธ.

การลงทะเบียน

สอบถามเพิ่มเติม

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

 • เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • โทร 02-2781244 , 02-2781648 ต่อ 610
 • แฟกซ์ 02-2781148
 • https://www.labai.or.th/
Scroll Up