สถานธนานุบาลลดอัตราดอกเบี้ย บรรเทาความเดือดร้อน

สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาลทั่วไทย พร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย บรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน สามารถเข้าใช้บริการได้แล้วที่สถานธนานุบาลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 251 แห่งทั่วประเทศ

เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท

  • ใช้บริการเดือน ม.ค. – ก.พ. 64 ไม่คิดดอกเบี้ย และหลังจากนั้นร้อยละ 0.25 ต่อเดือน
  • ใช้บริการเดือน มี.ค.- ธ.ค. 64 ดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อเดือน

เงินต้นเกิน 5,000 บาท

  • คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือนตลอดทั้งปี
Scroll Up