มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส. ในช่วงวิกฤต Covid-19 ระลอกใหม่

ธ.ก.ส. พร้อมดูแลเกษตรกร บรรเทาผลกระทบจากCOVID-19 ระลอกใหม่

มาตรการบรรเทาความเดือดร้อน

 • พักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย
 • พักชำระหนี้ต้นเงิน
 • โครงการลดภาระหนี้
 • ขยายเวลา และลดภาระชำระหนี้

มาตรการเพื่อฟื้นฟูและปรับโครงสร้างธุรกิจ

 • สินเชื่อฉุกเฉิน COVID-19 รายละไม่เกิน 10,000 บาท ปลอดต้น 6 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 1
 • สินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำ รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
 • สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่
 • สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ
 • สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด
 • สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน (ร้อยละ 12 ต่อปี)
 • สินเชื่อ SMEs (Soft Loan ของธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2) ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็นเวลา 2ปี นับแต่วันทำสัญญากู้ โดยรัฐบาลจะจ่ายดอกเบี้ยแทนผู้กู้ใน 6 เดือนแรก
 • สินเชื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain)

สมัครเข้าร่วมโครงการ

สอบถามเพิ่มเติม

 • Call Center 02-5550555
Scroll Up