สมัครเป็นผู้แทนร้านค้าก๊าซหุงต้ม

สมัครเป็นผู้แทนร้านค้าก๊าซหุงต้ม

หลักเกณฑ์การเป็นตัวแทน

ขนาดพื้นที่ที่ใช้ในการตั้งร้านค้าก๊าซหุงต้ม

  • อาคารเอกเทศสำหรับผู้แทนจำหน่ายใหม่ ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 320 ตารางเมตร (80 ตารางวา)

ลักษณะที่ตั้งในการจัดตั้งร้านค้าก๊าซหุงต้ม

  • สถานที่ตั้งเป็นอาคารเอกเทศ (ควรอยู่ห่างจากอาคารอื่นไม่น้อยกว่า 6 เมตร) ไม่เป็นตึกแถว, ห้องแถว หรืออาคารชุด ยกเว้นร้านค้าที่เปิดดำเนินการและมีใบอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว
  • ทำเลที่ตั้งและเครือข่ายการตลาดต้องไม่ทับซ้อนและมีผลกระทบกับเครือข่าย ปตท. ที่มีอยู่เดิม สถานที่ตั้งร้านค้าก๊าซ ต้องอยู่ห่างจากร้านค้าก๊าซที่เป็นตัวแทนจำหน่าย ปตท. เดิมที่มีอยู่แล้ว ไม่น้อยกว่า 200 เมตรหรือตามความเหมาะสมของสภาพตลาด ในกรณีตัวแทนรายเดิมไม่สามารถขยายการให้บริการได้
  • สถานที่ติดริมถนน หรืออยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย หรือมีทำเลที่เหมาะสม
  • อยู่ในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล หรือบริเวณที่มีประชากรอยู่หนาแน่น
  • สถานที่ที่จะขอเป็นตัวแทนจำหน่าย ปตท. ระบุ ตำบล อำเภอ จังหวัด สถานที่ตั้งร้านค้าก๊าซ และจะต้องมีใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบการค้า ซึ่งไม่เป็นที่รังเกียจ หรือเป็นอันตรายแก่สุขภาพ

ยอดจำหน่าย

  • กรุงเทพและปริมณฑล ประมาณการยอดจำหน่ายไม่น้อยกว่า 15 ตัน/เดือน
  • ในพื้นที่อื่นๆ ประมาณการยอดจำหน่ายไม่น้อยกว่า 5 ตัน/เดือน

เงินลงทุน

  • ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์ ประมาณ 2 ล้านบาท
  • ค่ามัดจำถังประมาณ 5 แสนบาท

สิทธิ์ประโยชน์สำหรับผู้ตั้งร้านค้าก๊าซหุงต้มที่ ปตท. จัดให้ ดังนี้

  • ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ
  • จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเปิดร้านค้าก๊าซหุงต้ม อาทิ ป้ายไวนิลหน้าร้าน

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • กรณีเป็นนิติบุคคลต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมเอกสารของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
  • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในสถานที่ประกอบการตั้งร้านค้าก๊าซ
  • หนังสือยินยอมให้ทำการค้าของคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส
  • แผนที่สังเขปแสดงที่ขอตั้งสถานที่ประกอบกิจการค้าในรัศมี 1 กม.
  • ประมาณยอดการจำหน่ายต่อเดือน แนวทางการจำหน่ายและวิธีการขยายตลาด

กระบวนการพิจารณาของ ปตท.

  • ปตท.จะพิจารณาการเสนอขอจัดตั้งของร้านค้าก๊าซ โดยพิจารณาจากสภาพตลาดในพื้นที่ ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซหุงต้ม
  • ร้านค้าก๊าซผู้แทนจำหน่ายของ ปตท. ในปัจจุบัน และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประมาณยอดการจำหน่ายต่อเดือน แนวทางการจำหน่ายและวิธีการขยายตลาด
  • โดยจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นภายในระยะเวลา 3 เดือน  หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

ติดต่อเพิ่มเติม

  • ส่วนขายก๊าซหุงต้มส่วนกลาง โทร. 0-2537-2262
  • ส่วนขายก๊าซหุงต้มส่วนภูมิภาค โทร. 0-2537-2265

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   กระทรวงพลังงาน

ที่มา https://web1.pttplc.com/

Scroll Up