การแจ้งและการขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมฯ

การแจ้งและการขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมฯ

          การแจ้งและการขออนุญาตประกอบกิจการควบคุม ตาม พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542

การแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2

การแจ้งประกอบกิจการ

  • แบบ ธพ. น 1

เอกสารประกอบการแจ้ง

  • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง (กรณีบุคคลธรรมดา)
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสำเนารายละเอียด วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
  • สำเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
  • สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน น.ส.3 น.ส.3 ก ส.ค.1 เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอื่น ๆ
  • สำเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ดิน ให้ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
  • สำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังบริเวณที่ได้อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทำทาง เชื่อมระหว่างบริเวณที่ได้รับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นทางสำหรับยานพาหนะเข้า-ออกสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง เพื่อการจำหน่ายหรือขาย หรือสำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนส่วนบุคคล หรือลำน้ำสายนั้น§
  • แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี 50.00 เมตร จำนวน 3 ชุด
  • แผนผังของสถานที่ประกอบกิจการ จำนวน 3 ชุด
  • แบบก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด
  • รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ จำนวน  1 ชุด
  • หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้คำนวณความมั่นคง แข็งแรง ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่และสิ่ง ปลูกสร้างต่าง ๆ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจำนวน………ฉบับ
  • อื่นๆ (ถ้ามี)

การยื่นแจ้ง และขออนุญาต

  • กรุงเทพมหานคร ยื่นที่ กรมธุรกิจพลังงาน
  • ต่างจังหวัด ยื่นที่ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 1-12

การขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

การขออนุญาตประกอบกิจการ

  • แบบ  ธพ. น 3

เอกสารประกอบการขออนุญาต

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

การยื่นแจ้ง และขออนุญาต

  • กรุงเทพมหานคร ยื่นที่กรมธุรกิจพลังงาน
  • ต่างจังหวัด ยื่นที่ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 1-12

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวงพลังงาน

ที่มา http://www.doeb.go.th/

Scroll Up