การขออนุญาตและจดทะเบียนสถานีบริการ

ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

  • ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 หมายถึง  ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่ 100,000 เมตริกตัน หรือประมาณ 120 ล้านลิตรขึ้นไป หรือ
  • ผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพียงชนิดเดียวปีละตั้งแต่ 50,000 เมตริกตันขึ้นไป

การยื่นขอรับใบอนุญาต

  1. แบบคำขอ นพ.101
  2. เอกสารประกอบ ได้แก่
   • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน เว้นแต่กรณีที่ตรวจสอบการจดทะเบียนนิติบุคคลได้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่กรมจัดทำขึ้น
   • งบการเงินฉบับล่าสุด (ถ้ามี)
   • หลักฐานของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่แสดงว่าเป็นผู้มีวงเงินสินเชื่อเพื่อให้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
   • รายละเอียดคลัง / ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมเอกสารแสดงสิทธิ์และแผนที่ตั้งโดยสังเขป (ถ้ามี)
   • รายละเอียดของสถานีบริการที่ผู้ขอเป็นผู้ดำเนินการเอง
   • แบบขอความเห็นชอบปริมาณการค้าประจำปี
   • แผนการดำเนินงานที่แสดงถึงความสามารถในการเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7
   • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับใบอนุญาต

  1. แบบแจ้ง นพ.107
  2. เอกสารประกอบ ได้แก่
   • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีชื่อใหม่ของนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน เว้นแต่กรณีที่ตรวจสอบการจดทะเบียนนิติบุคคลได้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่กรมจัดทำขึ้น
   • ใบอนุญาตฉบับเดิม
   • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

การแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง

  1. แบบแจ้ง นพ.107
  2. เอกสารประกอบ ได้แก่
   • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ระบุสถานที่ตั้งที่เปลี่ยนแปลงที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน เว้นแต่กรณีที่ตรวจสอบการจดทะเบียนนิติบุคคลได้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่กรมจัดทำขึ้น
   • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของ ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

การแจ้งเลิกประกอบกิจการ

  1. หนังสือแจ้งรัฐมนตรี
  2. ส่งคืนในอนุญาตพร้อมแผนการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ในครอบครอง ณ วันเลิกประกอบกิจการ
  3. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

สถานที่ให้บริการ

  • กรุงเทพมหานคร
   • สามารถแจ้งได้ที่ กรมธุรกิจพลังงาน เลขที่ 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร B ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ค่าธรรมเนียม

  • คำขอ 100 บาท
  • ใบอนุญาต
  • การประกอบกิจการรายปี ฉบับละ 20,๐๐๐ บาท
  • สำหรับผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่สอง ล้านเมตริกตันขึ้นไป ปีละ 100,000 บาท  ปีละ 100,000 บาท
  • สำหรับผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงสองล้านเมตริกตัน ปีละ 90,000 บาท
  • สำหรับผู้ค้าน้ำมันชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลวแต่เพียงชนิดเดียวที่มีปริมาณการค้าปีละตั้งแต่ห้าหมื่นเมตริกตันขึ้นไป ปีละ 80,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ที่มา http://www.doeb.go.th/

 
Scroll Up