การขออนุญาตเปิดปั๊มหลอดแก้วมือหมุน

การขออนุญาตเปิดปั๊มหลอดแก้วมือหมุน

การแจ้งประกอบกิจการ

  • แบบ ธพ. น 1
  • เอกสารประกอบการแจ้ง
   • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง (กรณีบุคคลธรรมดา)
   • หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสำเนารายละเอียด วัตถุประสงค์  และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
   • สำเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
   • สำเนาหรือภาพถ่าย โฉนดที่ดิน  น.ส.3 น.ส.3 ก ส.ค.1 เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอื่น ๆ
   • สำเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ดิน ให้ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
   • สำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังบริเวณที่ได้อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทำทางเชื่อมระหว่างบริเวณที่ได้รับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง  หรือถนนส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นทางสำหรับยานพาหนะเข้า-ออกสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง  เพื่อการจำหน่ายหรือขาย หรือสำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางหลวง  ถนนส่วนบุคคล หรือลำน้ำสายนั้น
   • แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี 50.00 เมตร จำนวน  3 ชุด
   • แผนผังของสถานที่ประกอบกิจการ จำนวน 3 ชุด
   • แบบก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่  พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์  จำนวน 3 ชุด
   • รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่  จำนวน  1 ชุด
   • หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้คำนวณความมั่นคงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม  พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจำนวน………ฉบับ
   • อื่น ๆ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม 

  • ไม่มีค่าธรรมเนียม แต่อาจจะต้องเสียค่าบำรุงท้องที่ตามที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ที่มา http://www.doeb.go.th/

Scroll Up