เสร็จการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

เสร็จการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

  1. แบบ ลช.6
  2. งบการเงิน ณ วันเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (จะใช้งบการเงิน ณ วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนตกลงให้เลิกห้าง/ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกบริษัท หรืองบการเงิน ณ วันที่นายทะเบียน รับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทก็ได้)
  3. แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร
  4. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
  5. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
  6. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

  1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี  400  บาท
  2. หนังสือรับรอง  ฉบับละ 120 บาท
  3. รับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน หน้าละ 50 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่มา https://www.dbd.go.th

Scroll Up