แก้ไขเพิ่มเติมผู้ชำระบัญชี

แก้ไขเพิ่มเติมผู้ชำระบัญชี

  • อำนาจของผู้ชำระบัญชี
  • ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
  • ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี

เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

  1. สำเนาคำสั่งศาลกำหนดอำนาจของผู้ชำระบัญชีและ/หรือตั้งหรือเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี (ถ้ามี)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
  3. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
  4. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

  1. ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี 400 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนอำนาจผู้ชำระบัญชี 400 บาท
  3. ค่าธรรมเนียมแก้ไขที่ตั้งผู้ชำระบัญชี 400 บาท
  4. หนังสือรับรอง ฉบับละ 120 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่มา https://www.dbd.go.th

Scroll Up