เลิกบริษัท

เลิกบริษัท

ข้อมูลที่ต้องใช้

  1. วันที่เลิกบริษัท
  2. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และอายุของผู้ชำระบัญชี
  3. อำนาจผู้ชำระบัญชี
  4. ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
  5. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเลิก

เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

  1. แบบคำขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)
  2. รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2)
  3. สำเนาคาสั่งศาลให้เลิกบริษัท (ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งให้เลิก)
  4. สำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีมติตั้งผู้ชำระบัญชีหรือกำหนดอำนาจผู้ชำระบัญชีเป็นอย่างอื่น โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจทาการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิกบริษัท ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง (ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ชำระบัญชีมิใช่กรรมการทุกคนตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก หรือกำหนดอำนาจของผู้ชำระบัญชีเป็นอย่างอื่นซึ่งมิใช่อำนาจของกรรมการตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)
  5. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี และสถานที่สาคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป(ใช้เฉพาะกรณีที่สำนักงานของผู้ชำระบัญชีมิใช่ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)
  6. สำเนาใบมรณะบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม)
  7. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีทุกคน
  8. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
  9. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทาหนังสือมอบอำนาจและปิดอากรแสตมป์ด้วย)

ค่าธรรมเนียม

  1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเลิก 500 บาท
  2. หนังสือรับรอง ฉบับละ 120 บาท
  3. รับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท

สถานที่จดทะเบียน

  1. สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต
  2. สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอื่น ยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่บริษัทมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
  3. ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่มา https://www.dbd.go.th

Scroll Up