เลิกห้างหุ้นส่วน

เลิกห้างหุ้นส่วน

คำขอ

  1. แบบ ลช.1
  2. หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ ลช.1)

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเลิก

  1. สำเนาคำสั่งศาลให้เลิกห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี)
  2. สำเนาสัญญาของห้างหุ้นส่วนหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่ตกลงหรือให้ความยินยอมในการตั้งผู้ชำระบัญชีหรือตั้งผู้อื่นที่ไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนเป็นผู้ชำระบัญชี (ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ชำระบัญชีมิใช่หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)
  3. สำเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม)
  4. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
  5. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
  6. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่มา https://www.dbd.go.th

Scroll Up