มาตรการช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ดูแลที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่

โครงการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดให้ผู้พิการยื่นขอกู้เงินฉุกเฉิน
 • ยื่นคำร้องขอกู้เงินรายละ 10,000 บาท
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชำระ 2 ปี 

ระยะเวลายื่นคำร้อง

 • ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2564  

คุณสมบัติผู้กู้

 • มีบัตรคนพิการหรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ
 • ต้องบรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนไม่น้อยกว่า 90 วัน และมีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่ในท้องที่ที่ยื่นกู้ สามารถติดต่อได้
 • ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท
 • ต้องไม่มีประวัติเสียหาย ไม่มีหนี้ค้างกับกองทุน หรือชำระหนี้คืนกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ทั้งหมด และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด
 • ต้องได้รับผลกระทบจาก COVID-19

เอกสารใช้ในการขอกู้

 • ผู้พิการเป็นผู้ยื่นกู้
  • บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวคนพิการ (สำเนา/ตัวจริง)
  • ทะเบียนบ้าน (สำเนา/ตัวจริง)
  • รายละเอียด/วัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงิน
  • แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำ และสถานที่ประกอบอาชีพ โดยละเอียดอย่างละ 1 แผ่น
  • สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัยในกรณีไม่มีชื่ออยู่ในภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ยืม
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ระบุชื่อผู้ขอกู้)
 • กรณีที่ผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิ์ในการขอกู้ยืมเงินแทนคนพิการ ต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้ดูแลคนพิการ เช่น
  • ชื่อผู้ดูแลที่อยู่บนบัตรคนพิการ หรือ
  • หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลหรืออุปการะคนพิการ
  •  เอกสารใบรับรองความเห็นของแพทย์ของคนพิการที่มีสภาพถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้
  • ต้องดูแลและอุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

หมายเหตุ : สำหรับการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ผู้ขอกู้ยืมเงินสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวภายหลังจากการลงทะเบียนและการประเมินเกณฑ์เบื้องต้นว่า ผ่านการพิจารณา โดยสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ ในพื้นที่ที่ยื่นขอกู้ในระบบ

สถานที่ยื่นคำร้อง

ขั้นตอนการพิจารณา

 1. ผู้ยื่นต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 2. เมื่อยื่นขอแล้วจะตรวจสอบว่าผู้ยื่นมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี
 3. จนท.ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านผู้ขอกู้ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพิจารณาที่ประชุมทุกเดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • 02-106-9300 , 02-106-9337 ถึง 40 (ในเวลาทำการ)
 • สายด่วน 1479 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่มา

Scroll Up