เพิ่มทุน ลดทุน กรรมการ แก้ไขเพิ่มเติม

เพิ่มทุน ลดทุน กรรมการ แก้ไขเพิ่มเติม

  • จำนวนหรือชื่อกรรมการ ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท
  • ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา
  • ตราของบริษัท
  • รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควร จะให้ประชาชนทราบ

เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

  1. สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้น (ใช้เฉพาะกรณีจดทะเบียนเพิ่มทุน)
   • หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ
   • สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
  2. หลักฐานการอนุญาตให้ เพิ่มทุน ลดทุน แต่งตั้งกรรมการใหม่ แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่ง ประเทศไทย หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย แล้วแต่กรณี (ใช้เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจ เงินทุน หรือหลักทรัพย์ หรือเครดิตฟองซิเอร์ หรือธนาคารพาณิชย์ หรือประกันภัยหรือนายหน้า ประกันภัย)
  3. สำเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม)
  4. สำเนาคำสั่งศาลให้ล้มละลาย (ใช้เฉพาะกรณีฟื้นฟูกิจการ)
  5. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
  6. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
  7. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่มา https://www.dbd.go.th

Scroll Up