ตั้งข้อบังคับใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ตั้งข้อบังคับใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

  1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
  2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
  3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
  4. ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 1 ฉบับ ผนึกอากรแสตมป์ 50 บาท
  5. หลักฐานการให้ความเห็นชอบในการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือนายหน้าประกันภัย)
  6. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพื่อเปลี่ยนรอบปีบัญชี ให้ส่งหลักฐานแล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
   • หนังสือขอเปลี่ยนรอบปีบัญชี ซึ่งระบุงวดปีบัญชีที่จะเริ่มเปลี่ยนต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี กรณีเปลี่ยนรอบปีบัญชีเป็นรอบปีที่เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม สิ้นสุด 31 ธันวาคม
   • หนังสือขออนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี จากกรมสรรพากร หรือธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี กรณีเปลี่ยนรอบปีบัญชีต่างไปจาก 6.1
   • หนังสือยืนยันว่าตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ยังไม่เคยดำเนินการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบดุล กรณีที่บริษัทไม่เคยดำเนินการปิดรอบปีบัญชีเพื่อจัดทำงบดุล
  7. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
  8. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
  9. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ด้วย)

ค่าธรรมเนียม

  1. จดทะเบียนข้อบังคับ 400 บาท
  2. ค่าหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท
  3. รับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท

สถานที่จดทะเบียน

  1. สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 6 เขต
  2. สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอื่น ยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่บริษัทมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
  3. ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่มา https://www.dbd.go.th

Scroll Up