แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิภายหลังจัดตั้งบริษัท

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิภายหลังจัดตั้งบริษัท

เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

  1. แบบจองชื่อนิติบุคคล (ใช้เฉพาะกรณีแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท)
  2. หนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ผนึกอากร 50 บาท จำนวน 1 ฉบับ
  3. แบบ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ (ใช้เฉพาะกรณีแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์)
  4. หลักฐานให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ใช้เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัย
  5. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
  6. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
  7. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่มา https://www.dbd.go.th

Scroll Up