ควบบริษัท

ควบบริษัท

เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

  1. แบบ บอจ.5 ของบริษัทตั้งใหม่ตามที่ควบเข้ากัน
  2. แบบจองชื่อนิติบุคคล (ใช้เฉพาะกรณีตั้งชื่อบริษัทขึ้นใหม่)
  3. หลักฐานให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ใช้เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัย)
  4. สำเนาข้อบังคับของบริษัทตั้งใหม่ตามที่ควบเข้ากัน ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)
  5. แบบ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
  7. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
  8. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

  1. จดทะเบียนควบบริษัท 5,000 บาท
  2. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน 100 บาท
  3. ค่าหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท
  4. ค่ารับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่มา https://www.dbd.go.th

Scroll Up