มติพิเศษให้ (เพิ่มทุน/ลดทุน/ควบบริษัท)

มติพิเศษให้ (เพิ่มทุน/ลดทุน/ควบบริษัท)

เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

    1. หลักฐานให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ใช้เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัย)
    2. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
    3. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
    4. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่มา https://www.dbd.go.th

Scroll Up